Princip for meddelelsesbogen

Princip for meddelelsesbogen

Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne

Princippet for meddelelsesbogen kan eventuelt indgå som en del af et samlet princip for skole-hjem-samarbejde, kommunikation mellem skole og hjem og om underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen.

Skole og Forældre anbefaler, at meddelelsesbogen er digital og tilgængelig via Aula.

Se også denne artikel om meddelelsesbogen.

Inspirationsprincip:

Formål

 • Meddelelsesbogen skal understøtte dialogen mellem skole og hjem om elevens faglige og alsidige udvikling og den efterfølgende opfølgning på dialogen.
 • Meddelelsesbogen skal sikre, at både elev, forældre og skole ved, hvad der er de væsentligste fokuspunkter og heraf følgende indsatser i elevens faglige og alsidige udvikling.
 • Meddelelsesbogen supplerer den øvrige dialog mellem elev, forældre og skole via Aula, skole-hjem-samtaler, elevsamtaler, forældremøder mv.

Mål

 • Meddelelsesbogen skal understøtte elevens oplevelse af mestring og bidrage til, at eleven får øje på egne styrker og potentialer.

Rammer for meddelelsesbogen

 • Meddelelsesbogen er digital og tilgås i Aula.
 • Meddelelsesbogen er til enhver tid tilgængelig for forældre og elev.
 • Elev og forældre kan skrive kommentarer til fokuspunkter.

Meddelelsesbogens fokuspunkter

 • Meddelelsesbogens fokuspunkter er formuleret med afsæt i, hvordan skolen kan understøtte elevens faglige udvikling og trivsel.
 • Fokuspunkter kan være såvel individuelle som fælles for en klasse eller en årgang.
 • Fokuspunkter kan også være rettet mod det pædagogiske personale.
 • Et fokuspunkt i meddelelsesbogen indeholder i udgangspunktet:
  • Beskrivelse af fokuspunkt.
  • Beskrivelse af skolens indsats i forhold til fokuspunktet og af eventuelt indgåede aftaler.
  • Beskrivelse af, hvordan forældrene kan støtte elevens og skolens arbejde med fokuspunktet.
  • En tidshorisont for arbejdet med fokuspunktet.
 • I skolens forståelse af elever med udfordringer indgår både generelle udfordringer som følge af fx særlige behov og mere periodiske udfordringer, fx mistrivsel eller kriser. Fokuspunkter i den forbindelse er primært være rettet mod, hvordan undervisningsmiljøet og tilrettelæggelsen af undervisningen kan understøtte elevernes aktuelle behov.

Skolens ansvar

 • Fokuspunkter formuleres i et anerkendende sprog, hvor der er fokus på elevens ressourcer.
 • Skolen inddrager både elevens og forældrenes perspektiver i valg af fokuspunkter og beskrivelse af potentialer, indsatser og opfølgning.
 • Foruden fokuspunkter for de enkelte elever formulerer skolen også fokuspunkter for klassefællesskabet og tiltag for hele klassen.
 • Skolen er opmærksom på, om der er noget i undervisningsmiljøet, der udfordrer eleven generelt eller periodisk, eller om eleven mistrives, og formulerer i den forbindelse fokuspunkter i samarbejde med elev og forældre.
 • Ved ethvert fokuspunkt må det så vidt muligt beskrives, hvordan skole og forældre kan støtte eleven, og hvordan skolen følger op.
 • Meddelelsesbogen opdateres løbende, når fokuspunkter ændrer sig.

Forældrenes ansvar

 • Forældrene bidrager i dialog med skolen til valg af fokuspunkter og med perspektiver på de valgte fokuspunkter.
 • Forældrene bestræber sig på at orientere skolen tidligt, hvis deres barn oplever udfordringer i skolen.

De næste skridt

 • Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 • Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 • Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet. Første gang et år efter vedtagelsen af princippet.
 • Til skolebestyrelsens tilsyn kan indhentes svar fra elever og forældre om, hvordan de oplever brugen af meddelelsesbogen.

De formelle rammer
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven.

Folkeskoleloven angiver i § 13 b:

”Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en meddelelsesbog. Meddelelsesbogen skal understøtte og kvalificere dialogen mellem skole og hjem og indeholde få, væsentlige fokuspunkter for den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling.

Stk. 2. For elever på 1.-9. klassetrin skal fokuspunkter for den faglige udvikling i fagene dansk og matematik indgå i meddelelsesbogen, jf. stk. 1. For elever i børnehaveklassen skal fokuspunkter for den faglige udvikling i kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed indgå i meddelelsesbogen, jf. stk. 1.

Stk. 3. På 7., 8. og 9. klassetrin skal meddelelsesbogen ud over de i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger indeholde oplysninger om elevernes overvejelser om uddannelse og de faglige krav til uddannelsen. Meddelelsesbogen skal tillige indeholde oplysninger om eventuelle særlige målrettede skole- og vejledningsindsatser, der måtte være igangsat.

Stk. 4. For elever i børnehaveklassen og på 1.-9. klassetrin med udfordringer i skolen skal meddelelsesbogen ud over de i stk. 1-3 nævnte oplysninger indeholde oplysninger om de indsatser og den opfølgning, skolen har iværksat for at imødekomme elevernes udfordringer.

Stk. 5. Meddelelsesbogen skal være skriftlig. Meddelelsesbogen skal anvendes regelmæssigt og gøres tilgængelig for eleven og forældrene mindst én gang om året.”

Senest opdateret den

24. februar 2023

af

pe

Læs også

27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...
17.01.23
Skolebestyrelsesseminarer 2023
Tema: Vi skal tale om forældresamarbejdet