Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen - herunder elevplaner

Skole og Forældre har udviklet dette princip for underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene løbende og fyldestgørende orientering om deres barns faglige og trivselsmæssige udvikling.
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen skal sikre forældrene et grundlag for at bidrage til deres barns læring og trivsel.

Mål:

 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen er fyldestgørende og tilpasset forældrenes forskellige forudsætninger.
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen hjælper skolen og forældrene til sammen at forebygge og løse faglige og trivselsmæssige problemer.
 • Elevplanen er en del af underretningen af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen. Den giver forældrene og eleven et fyldestgørende billede af elevens faglige udbytte og trivsel.
 • Elevplanen er med til at sikre, at alle elever udfordres i forhold til deres niveau.
 • Elevplanen danner grundlag for skole-hjem-samtalen og indeholder aftaler mellem skolen og forældrene om elevens udvikling.

Skolens ansvar:

 • Skolen tilstræber at give forældrene en løbende og fyldestgørende viden om elevens udvikling i alle fag hvert år.
 • Skolen tilstræber at give forældrene viden om, hvordan de i hjemmet kan støtte deres barns læring.
 • Skolen tilstræber at udarbejde løbende opdatering af elevplanerne.
 • Skolen tilstræber, at elevplanerne giver et fyldestgørende billede af den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel samt af de konkrete mål, der sættes for elevens udvikling.
 • Skolen tilstræber, at indholdet i elevplanen bygger på samtaler med eleven.
 • Skolen tager, i sin orientering af forældrene om elevens udbytte af undervisningen, hensyn til forældrenes forskellige forudsætninger.
 • Skolen tilstræber at udlevere elevplanen i en form og på et tidspunkt, så forældrene kan bruge det som forberedelse til skole-hjem-samtalerne, og sørger for opdatering efter samtalen ift. mål og aftaler.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene tilstræber at have en løbende dialog med deres barn om barnets mål og udbytte af undervisningen.
 • Forældrene følger efter bedste evne op på indgåede aftaler om, hvordan de skal støtte deres barns læring.
 • Forældrene tilstræber at holde sig orienteret om indholdet i elevplanen.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 13:
"Eleverne og forældrene, jf. § 54, skal regelmæssigt underrettes om lærernes og eventuelt skolens leders syn på elevernes udbytte af skolegangen. Forældrene skal underrettes skriftligt om resultaterne af test”. I § 13 b står der om elevplaner: "Som led i den løbende evaluering, jf. § 13, stk. 2, skal der for hver elev fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin udarbejdes en elevplan. Elevplanen skal for eleverne i børnehaveklassen til og med 8. klassetrin indeholde individuelle mål og status for elevens læring og en beskrivelse af, hvordan der skal følges op herpå." I § 13 b, stk. 5 uddybes form og forældreinddragelse: "Elevplaner skal være digitale. Elevplanen skal gøres tilgængelig for elevens forældre digitalt og opdateres mindst en gang hvert skoleår. Forældre skal endvidere efter anmodning modtage en udskrift af den digitale elevplan."

Senest opdateret den

8. september 2015

af

pe

Læs også

25.02.22
Valg til skolebestyrelsen 2022
Har I brug for inspiration og input? Se forslag til tidsplaner, plakater og kandidatopstillinger, lovgivning mv. på vores hjemmeside om valget
01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...