Skolebestyrelsens opgaver efter konfliktens ophør

Skolebestyrelsens opgaver efter konfliktens ophør

Bed skolelederen om en redegørelse for tabte timer og henstil til kommunen, at de sparede lønudgifter bruges på at indhente forsømte timer.

Når konflikten mellem KL og lærerne er slut, er der flere vigtige opgaver for skolebestyrelserne.


Mistede timer
En opgave er at bede skolens leder redegøre for, hvor mange timer hver enkelt klasse har mistet som følge af konflikten.
Det skal fremgå af redegørelsen, om nogle klasser har kurs mod et timetal, der er under det lovpligtige minimumstimetal.
På basis af redegørelsen kan skolebestyrelsen bede skolelederen lave en handlingsplan for, hvordan de mistede timer kan indhentes, herunder hvor lang tid de enkelte klasser har til at indhente timerne.
Eksempelvis har afgangsklasser kort tid til at indhente det tabte.

Det er Skole og Forældres anbefaling, at alle de tabte timer bliver indhentet og at konflikten ikke bruges til at reducere antallet af undervisningstimer til eleverne.

Afhængigt af, hvornår konflikten slutter, kan der også blive nogle særlige problemstillinger for elever i afgangsklasserne.
I den forbindelse er det vigtigt, at skolebestyrelsen fører tilsyn med, at alle afgangselever så vidt muligt får de samme muligheder for at fortsætte på en ungdomsuddannelse, som hvis der ikke havde været konflikt, samt at eventuelle udmeldinger fra ministeriet i den forbindelse bliver gennemført.


Økonomi
En anden opgave er - i samarbejde med de øvrige skolebestyrelser i kommunen - at henstille til kommunen, at de penge, der er sparet på lærerlønninger under konflikten, forbliver på skolens budget, så der er økonomisk råderum til at indhente de tabte timer.
Det kan muligvis blive nødvendigt at overføre midler over flere budgetår.

Skolen får sædvanligvis en bevillingsskrivelse for ét budgetår. Bevillingsskrivelsen tager normalt udgangspunkt i det budgetforlig, som kommunalbestyrelsen har vedtaget for hele kommunen.
Hver kommune og skole har samtidig et sæt regler og kutymer for budgetopfølgning, disponering af forventet overskud, samt evt. overførsel af underskud og overskud.
Disse regler er i varierende grad skriftlige og kan eksempelvis fremgå af bilag til kommunens styrelsesvedtægt for folkeskolen eller i den kommunale budgetvejledning.

Det er Skole og Forældres anbefaling, at det i videst mulig udstrækning er skolebestyrelsen og skolelederen, der får mulighed for at disponere over de sparede lønkroner, med henblik på at indhente de forsømte timer.
Hvis kommunen vil ændre betingelserne i bevillingsskrivelsen er det Skole og Forældres opfattelse, at det bør være kommunalbestyrelsen eller et af de politiske udvalg, der tager stilling til ændringerne, med mindre eksisterende regler tilsiger noget andet.

 

Udgivet den

9. april 2013

af

Læs også

20.11.21
Regitze Spenner Ishøy ny næstformand
Regitze Spenner Ishøy afløser Cecilie Harrits som næstformand i Skole og Forældre
09.11.21
Skole og Forældres landsmøde skal vælge ny næstformand
144 delegerede mødes fredag den 19. og lørdag den 20. november 2021 i Nyborg til Skole og Forældres landsmøde.