Skolebestyrelsesvalg - info 3

Skolebestyrelsesvalg - info 3

Ny valgbekendtgørelse, inspiration og muligheder

Kære skolebestyrelsesmedlem

Så står skolebestyrelsesvalget for døren. Den 20. december 2013 vedtog Folketinget første del af den lovpakke, der skal implementere skolereformen.
Som en del af lovpakken er der nye retningslinjer for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
I modsætning til de øvrige lovændringer, som først gælder fra skoleåret 2014/15, gælder disse ændringer for skolebestyrelsesvalget i foråret 2014.  
   

Folkeskoleloven (vedtagne ændringer):
§ 43, »
Kommunalbestyrelsen fastsætter efter godkendelse af de berørte skolebestyrelser regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.
Stk. 2. En forældrerepræsentant mister sin valgbarhed, når barnet optages i en af de skoler, der er nævnt i § 33, stk. 2.
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om valg ved skoler, der oprettes i valgperioden, forskudte valg, valgret og valgbarhed samt om muligheden for fritagelse for valg og for medlemskab i øvrigt, herunder om, i hvilke tilfælde andre personer end forældremyndighedens indehavere kan være valgbare og valgberettigede.«

I forlængelse af lovændringen er der nu udarbejdet en ny bekendtgørelse: Bekendtgørelse for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskoler (Skolebestyrelsesbekendtgørelsen), som Undervisningsministeriet netop har offentliggjort, se yderligere her.

De største ændringer i bekendtgørelsen findes i paragraf 1:

§ 1. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud efter regler, fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelserne på de skoler, som reglerne vedrører.

Stk. 2. Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af kommunens skolevæsen. Reglerne skal blandt andet vedrøre:

1)     hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,

2)     valgtidspunkt,

3)     afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,

4)     muligheden for fredsvalg,

5)     opgørelse af valget,

6)     klager over valget,

7)     skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,

8)     suppleringsvalg

9)     bekendtgørelsen af valgets resultater

Fleksible og forenklede kommunale regler:
Reformaftalen giver, efter ønske fra kommunerne, en stor fleksibilitet og forenkling af de centrale regler, som betyder at de enkelte kommuner kan arbejde og styrke samarbejdet omkring hele skoleområdet, herunder dialogen med skolebestyrelserne, også om valget.
Skolebestyrelserne skal være opmærksomme på, at der står i §1, at skolebestyrelserne skal godkende valgreglerne og disse skal beskrives via bilag til styrelsesvedtægten.
Vær også opmærksom på, at det betyder, at reglerne kan være både fleksible og forskellige fra skole til skole, idet skolerne kan have forskellige behov, fx overbygningsskoler, fødeskoler, skole med afdelinger osv.

Skole og Forældre arbejder på nogle opmærksomhedspunkter i forhold til ovennævnte valgregler, som du vil blive informeret om, så snart de foreligger. De vil også blive uploadet på hjemmesiden www.skole-foraeldre.dk/valg14 .

Det kommunale skoleudvalg
Det er kommunerne selv, der har fået indført den øgede lokal frihed til at bestemme valgreglerne i den nye lov. Skolebestyrelserne opfordres til at få fastsat et dialogmøde eller et møde med skoleudvalget, hvor valgreglerne diskuteres og hvor det drøftes hvordan kommunen kan være med til at synliggøre skolebestyrelsesvalget. Skolereformen og den politiske dagsorden lægger op til at styrke samarbejdet mellem skole og hjem, en dagsorden som også bør prioriteres lokalt. Kommunens skoleudvalg og forvaltning kan fx laver en kampagne om at forældreengagement i skolen er vigtig og at der er brug for aktive, engagerede forældre i skolebestyrelsen.

Inspiration og muligheder:

Drøft valget og procedure med jeres skoleleder
Det naturlige omdrejningspunkt for skolen og skolebestyrelsen er naturligvis jeres skoleleder – også når det gælder at sikre, at valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen, bliver en succes.

Få hjælp af lærerne
Lærerne kender ”deres klasseforældre” og kan være med til at tale forældreengagementet op og måske også få forældrene til at overveje at stille op til valget. Drøft med jeres lærerrepræsentanter hvordan det kan foregå. Er der fx også mulighed for at få temadag(e) om lokaldemokrati, valget mv. ind i den faglige undervisning.

Lad eleverne være med
Ofte er nogle af de mest nytænkende og kreative skolens elever. Lad elevrepræsentanterne tage valgtemaerne med til elevrådet og lad dem komme med input til hvordan de kan være med til at skabe opmærksomhed om valget.

Hjælp til skolebestyrelserne

I forbindelse med skolebestyrelsesvalget gennemfører Skole og Forældre en projekt/kampagne med følgende tema:

GIVER DU EN HÅND?
- stil op eller stem til skolebestyrelsesvalget 2014

Kampagnen indeholder bl.a. følgende elementer:

Hjemmesiden www.skole-foraeldre.dk/valg14 – der opdateres løbende.
Her vil du efterfølgende finde kampagnematerialer bl.a. valglogo, plakater til ophængning på skolen, forslag til invitation til forældrene, skabelon til kandidatopstilling, web-banner til skolens hjemmeside om valget mv.

Et nummer af vores magasin Skolebørn med tema om skolebestyrelsesvalg, der udkommer primo februar 2014.
Webudgaven af magasinet Skolebørn til jeres forældre udkommer ultimo februar. Linket lægges på skolens forældreintra.

Konkurrence:
Ultimo februar modtager skolen en pakke med ”postkort” der skal deles ud til forældrene via eleverne. Postkortet skal skabe opmærksomhed om valget og her er budskabet om at stille op eller stemme til skolebestyrelsesvalget kombineret med en konkurrence, hvor man kan vinde kr. 5000 til klassen, hvis man uploader et billede til en Facebookgruppe.
Se nærmere om reglerne i det kommende nummer af magasinet Skolebørn eller på
www.skole-foraeldre.dk/valg14 – fra omkring 1. februar.

Via Facebookgruppen forsøger vi at igangsætte en ”bølge”, der skal skabe opmærksomhed om valget – på den sjove måde – som en del af den samlede kampagne.

Læs Info 1 og 2 her 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet, projektleder Ingelise Andersen: ia@skole-foraeldre.dk   eller 3386 0201

 

Udgivet den

16. januar 2014

af

Læs også

16.05.24
Forældre har fået nok af besparelser på børnenes skole og SFO
Over 3000 forældre siger nej tak til flere besparelser på deres børns skole og SFO. Det gør de med deres underskrift i ny underskriftsindsamling, som...
02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...