Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg

Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg

Få overblik over reglerne for skolebestyrelsesvalget. Vi har samlet de vigtigste her

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen styres af følgende lovrammer og regler:

 1. Folkeskolelovens §42, der handler om repræsentation i skolebestyrelsen.
   
 2. Folkeskolelovens §43, der siger at kommunalbestyrelsen skal fastsætte regler efter godkendelse af skolebestyrelserne og indskrevet i den kommunale styrelsesvedtægt evt. i bilag hertil.
   
 3. Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskoler.

Folkeskoleloven

Folkeskolelovens §42 foreskriver følgende i forbindelse med valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen:

§ 42. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolebestyrelsens sammensætning efter indhentet udtalelse fra den pågældende skolebestyrelse. Skolebestyrelsen skal bestå af følgende:

1) Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Herunder gælder følgende:

 1. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.
 2. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
 3. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.

2) Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen.

3) Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, jf. dog stk. 3. Herunder gælder følgende:

 1. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.
 2. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler.

4) Hvis skolen optager børn i skolens skolefritidsordning, der endnu ikke har nået den alder, hvor de kan indskrives i folkeskolen, jf. § 3, stk. 7, 2. pkt., skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til disse børn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

Stk. 3. Ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 5. Alle skolebestyrelsens medlemmer, jf. stk. 1 og 2, har stemmeret.

Stk. 6. Formanden for skolebestyrelsen udpeges blandt forældrerepræsentanterne.

Stk. 7. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager bestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de daglige ledere af afdelinger på skolen og af skolens skolefritidsordning kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at en eventuel daglig leder af et dagtilbud eller fritidshjem og en ungdomsskole, som har fælles ledelse med en folkeskole, jf. §§ 24 a og 24 b, kan deltage i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 8. Elevrepræsentanterne må ikke overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller lærere m.v.

Stk. 9. Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år, jf. dog stk. 10 og 13, gældende fra den 1. august i det år, der følger efter nyvalg til regionsråd og kommunalbestyrelse, jf. dog stk. 12. De øvrige medlemmers valgperiode er 1 år. Personer, der er ansat på skolen, kan ikke være forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen.

Stk. 10. Kommunalbestyrelsen kan, uanset bestemmelsen i stk. 9, 1. pkt., bestemme, at der skal foretages nyvalg til skolebestyrelsen ved den skole, der modtager alle eller en væsentlig del af eleverne fra en nedlagt skole.

Stk. 11. I de tilfælde, hvor 2 skoler sammenlægges, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at alle skolebestyrelsesmedlemmer fungerer sammen indtil udløbet af de enkelte medlemmers valgperiode.

Stk. 12. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige bestemmelsen i stk. 1, § 24 a, stk. 2, og § 24 b, stk. 2, dog således at der fortsat vælges repræsentanter for forældre til børn i folkeskolen, ved kommunale specialskoler, herunder kommunale heldagsskoler el.lign. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at valgperioden er 2 år for de forældrerepræsentanter, der måtte ønske det, eller for alle forældrerepræsentanter på en skole. Uanset stk. 9, 1. pkt., kan kommunalbestyrelsen godkende forskudte valg. Kommunalbestyrelsen kan fravige bestemmelserne i stk. 1 og 6 og stk. 9, 1. pkt., og § 24 b, stk. 2, ved skoler, som er oprettet i henhold til § 24, stk. 2.

Stk. 13. Hvis kommunalbestyrelsen i valgperioden træffer beslutning om oprettelse af en fælles bestyrelse mellem flere folkeskoler, jf. § 24, stk. 3, mellem en folkeskole og et dagtilbud eller fritidshjem, jf. § 24 a, eller mellem en folkeskole og en ungdomsskole, jf. § 24 b, afgår de valgte skolebestyrelsesmedlemmer på det tidspunkt, hvor den nyvalgte fælles bestyrelse i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning skal tiltræde for resten af den afgående bestyrelses valgperiode.

Folkeskolelovens § 43 foreskriver at skolebestyrelserne i kommunen skal have godkende evt. nye kommunale regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

De regler som kommunalbestyrelsen har fastsat for valget og som er godkendt af skolebestyrelserne, skal som minimum indeholde:

1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
2) valgtidspunkt,
3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
4) muligheden for fredsvalg,
5) opgørelse af valget,
6) klager over valget,
7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
8) suppleringsvalg og
9) bekendtgørelsen af valgets resultater.

Bed skolelederen medtage ovennævnte regler fra styrelsesvedtægten til næste skolebestyrelsesmøde eller søg efter styrelsesvedtægten og bilag til denne på kommunens hjemmeside.   

Bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskoler.

Bekendtgørelsen indeholder følgende afsnit:

Generelt om valgene:
Styrelsesvedtægtens indhold tilsvarende §43
Valg ved oprettelse og nedlæggelse af skoler
Mulighed for forskudte valg

Valgret og valgbarhed:
Nærmere beskrivelse af hvilke forældre der kan stille op og stemme til valget
Hvilke ansættelsesforhold på skolen der udelukker opstilling som forældrerepræsentant

Ændringer af valgperioden:
Evt. nyvalg eller suppleringsvalg
Udtrædelse af skolebestyrelsen
Stedfortræder

Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg:
Behandling af tvivlsspørgsmål
Omvalg

Fast vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter og deres stedfortrædere:
Kommunalbestyrelsens eller regionsrådet kan beslutte årligt vederlag til forældre- og elevrepræsentant eller diæter
Særligt vederlag til skolebestyrelsesformanden

Godtgørelse for dokumenterede merudgifter: 
Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutter at yder godtgørelse for en række merudgifter i forbindelse forældrerepræsentanters deltagelse i skolebestyrelsesmøder samt afgrænse disse 

Senest opdateret den

24. januar 2020

af

ia

Læs også

07.02.17
Kan kommunalbestyrelsen beslutte, at en af dem skal deltage i vores skolebestyrelsesmøde?
På vores naboskole er der en kommunalpolitiker, der deltager i skolebestyrelsesmøderne som repræsentant for kommunalbestyrelsen. Er det lovligt?
04.02.14
Folkeskoleloven om skolebestyrelser
Til dig der ønsker at vide mere konkret hvad rammer for skolebestyrelsens arbejde er. Folkeskolelovens § 44 rammen om skolebestyrelsens arbejde