Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg 2018

Lovgivning og kommunale regler for skolebestyrelsesvalg 2018

Få overblik over reglerne for skolebestyrelsesvalget. Vi har samlet de vigtigste her

Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen styres af følgende lovrammer og regler:

  1. Folkeskolelovens §42, der handler om repræsentation i skolebestyrelsen.
     
  2. Folkeskolelovens §43, der siger at kommunalbestyrelsen skal fastsætte regler efter godkendelse af skolebestyrelserne og indskrevet i den kommunale styrelsesvedtægt evt. i bilag hertil.
     
  3. Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskoler.

Folkeskoleloven

Folkeskolelovens §42 foreskriver følgende i forbindelse med valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen:

§ 42. Ved hver skole oprettes en skolebestyrelse. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om skolebestyrelsens sammensætning efter indhentet udtalelse fra den pågældende skolebestyrelse. Skolebestyrelsen skal bestå af følgende:

1) Et flertal af repræsentanter for forældrene valgt af og blandt personer, der har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen. Herunder gælder følgende:

  1. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant for hver afdeling.
  2. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant fra hver af de deltagende skoler.
  3. Hvis skolen har specialklasser på mindst tre klassetrin, skal forældrerepræsentationen for specialklasserne udgøre mindst 1.
2) Mindst 2 repræsentanter for det undervisende personale og de øvrige medarbejdere valgt af og blandt medarbejdere på skolen.
3) Mindst 2 repræsentanter for eleverne valgt af og blandt elever på skolen, jf. dog stk. 3. Herunder gælder følgende:
a. Hvis skolen har undervisning på flere afdelinger, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant for hver afdeling.

b. Hvis flere skoler har fælles leder og fælles bestyrelse, jf. § 24, stk. 3, skal der vælges mindst 1 elevrepræsentant fra hver af de deltagende skoler.

4) Hvis skolen optager børn i skolens skolefritidsordning, der endnu ikke har nået den alder, hvor de kan indskrives i folkeskolen, jf. § 3, stk. 7, 2. pkt., skal der vælges mindst 1 forældrerepræsentant af og blandt forældrene til disse børn.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen skal tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.
Stk. 3. Ved skoler eller afdelinger, der kun har til og med 5. klassetrin, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra skolebestyrelsen fravige bestemmelsen om elevrepræsentation i skolebestyrelsen.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan efter anmodning fra skolebestyrelsen bestemme, at et af dens medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.
 

Folkeskolelovens § 43 foreskriver at skolebestyrelserne i kommunen skal have godkendt, ved valget i 2014 eller godkende evt. nye kommunale regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelsen.

De regler som kommunalbestyrelsen har fastsat for valget og som er godkendt af skolebestyrelserne, skal som minimum indeholde:

1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
2) valgtidspunkt,
3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
4) muligheden for fredsvalg,
5) opgørelse af valget,
6) klager over valget,
7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
8) suppleringsvalg og
9) bekendtgørelsen af valgets resultater.

Bed skolelederen medtage ovennævnte regler fra styrelsesvedtægten til næste skolebestyrelsesmøde eller søg efter styrelsesvedtægten og bilag til denne på kommunens hjemmeside.   

Bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskoler.

Bekendtgørelsen indeholder følgende afsnit:

Generelt om valgene:
Styrelsesvedtægtens indhold tilsvarende §43
Valg ved oprettelse og nedlæggelse af skoler
Mulighed for forskudte valg

Valgret og valgbarhed:
Nærmere beskrivelse af hvilke forældre der kan stille op og stemme til valget
Hvilke ansættelsesforhold på skolen der udelukker opstilling som forældrerepræsentant

Ændringer af valgperioden:
Evt. nyvalg eller suppleringsvalg
Udtrædelse af skolebestyrelsen
Stedfortræder

Øvrige bestemmelser ved skolebestyrelsesvalg:
Behandling af tvivlsspørgsmål
Omvalg

Fast vederlag eller diæter til forældre- og elevrepræsentanter og deres stedfortrædere:
Kommunalbestyrelsens eller regionsrådet kan beslutte årligt vederlag til forældre- og elevrepræsentant eller diæter
Særligt vederlag til skolebestyrelsesformanden

Godtgørelse for dokumenterede merudgifter: 
Kommunalbestyrelsen eller regionsrådet kan beslutter at yder godtgørelse for en række merudgifter i forbindelse forældrerepræsentanters deltagelse i skolebestyrelsesmøder samt afgrænse disse 

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

ia

Læs også

Billede af en åben kalender og kuglepen
24.05.11
Skolebestyrelsens årsplan
Årsplanen giver overblik over de overordnede områder i skolebestyrelsens arbejde. Forslaget skal tilpasses den enkelte skole.
27.01.15
Nyt hæfte om elevernes læringsudbytte
Nyt onlinehæfte med råd til skolebestyrelsens arbejde med elevernes læringsudbytte.