Politik for forældreansvar

Politik for forældreansvar

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten, uden nogen nærmere definition af omfang eller genstandsområde.

Det har skabt tvivl om konsekvensen af lovændringen og giver anledning til fortolkninger.

Lovteksten i folkeskoleloven er denne – med folkeskolereformens tilføjelse i fed skrift:

§ 44, Stk. 2. Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om
3) samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet, 

Skole og Forældres politik for forældreansvar er foreningens bud på at skabe et overblik over, hvem der har ansvar for hvad, med henblik på at definere skolebestyrelsens handlemuligheder.

Politikken består af følgende elementer:

 1. Rollefordeling mellem skole og forældre
 2. Forældreinddragelse skaber trivsel og sikrer dialog mellem skole og forældre
 3. Opbakning til skolebestyrelserne
 4. Anbefalinger til skolebestyrelserne

Rollefordeling mellem skole og forældre

Når skolebestyrelserne udarbejder principper for skole-hjem-samarbejdet er det vigtigt indledningsvist at gøre sig klart, hvilke roller interessenterne i samarbejdet har. En klargørelse af rollerne bidrager til at definere, hvad forældreansvaret består af:

FORÆLDRENE: Forældrene har både ret og pligt til at være deltagende i deres barns skolegang. Deltagelsen skal ske i en positiv og konstruktiv ånd, som bidrager til både barnets faglighed og klassens trivsel. Forældrene sørger for at formidle deres holdninger og værdier til eleverne.

SKOLEN: Der skal være en forståelse for at lærerne er det fagprofessionelle personale i forhold til elevens læring. Det betyder, at medarbejdere og ledelse skal formidle de faglige principper i undervisningen til både forældre og elever på en sådan måde, at alle parter kan indgå i et konstruktivt samarbejde.

Det er i orden at stille krav til eleverne både på det faglige og sociale plan. Det er samtidig vigtigt at formidle de normer og værdier, der eksisterer på den pågældende skole og at lade eleverne vide, hvad der forventes af dem. 

LOVEN: Loven lægger op til at forældrene er deltagende i børnenes skolegang. Det er lagt i hænderne på skolebestyrelserne at udarbejde principper for, hvor man konkret inddrager og motiverer forældrene. 

Man kan dele ansvaret mellem skolen og forældrene i forskellige opgaver:

Yderligere materiale: Hæfte 3: Samarbejdet mellem skole og hjem, Hæfte 2: Elevernes læringsudbytte og inspirationsartikel om dannelse

Forældreinddragelse skaber trivsel og sikrer dialog mellem skole og forældre

Undersøgelser fra blandt andet Skole og Forældre viser, at når forældrene inddrages i skolens trivselsarbejde, stiger elevernes trivsel, fællesskabet styrkes og undervisningsmiljøet forbedres. Undersøgelser, der også viser, at de forældre, der føler sig inddragede i skolens trivselsarbejde, vurderer både fællesskabet, trivslen og undervisningsmiljøet i deres børns klasse markant bedre, end forældre, der ikke føler sig inddragede.

Forskning har endvidere vist, at det har stor effekt i forhold til børns læring og trivsel, at forældre inddrages og gives viden om, hvordan de kan støtte op om undervisningen i forhold til deres børns skolegang.

Skolen skal derfor invitere til og inddrage forældrene i et samarbejde og fælles ansvar for børnenes skoleliv og fællesskaber. Skoleledelsen har ansvaret for at prioritere skole-hjem-samarbejdet højt og kommunikere til skolens medarbejdere, at det er en vigtig opgave. Det er endvidere skoleledelsens ansvar at lærere og pædagoger er klædt på til denne opgave. Skolebestyrelsen skal sikre, at der udarbejdes principper og mål for skole-hjem-samarbejdet.

I arbejdet med at sikre reel inddragelse af forældrene er det vigtigt at have følgende for øje:

 • At der er et klart og entydigt skole-hjem-samarbejde, hvor forventningerne til samarbejdet er afstemt mellem personale og forældre
 • At der er en fælles forståelse af, hvad skolens dannelses- og læringsopgave går ud på
 • At forældrenes betydning for deres børns læring og trivsel er tydeliggjort
 • At skolen differentierer samarbejdet med udgangspunkt i barnet og forældrene
 • At der skabes et forum, hvor skole og forældre kan udveksle erfaringer og ideer, så der på tværs af forskellige holdninger og grader af forældreengagement skabes et fælles videns- og værdigrundlag
 • At forældrene oplever sig hørt, set og forstået
 • At forældre anerkender personalets faglige rolle og den professionelle forståelse af en given problemstilling
 • At forældrenes ressourcer inddrages hjemme såvel som på skolen og at gode ideer er velkomne

Opbakning til skolebestyrelserne

Med henblik på at styrke skolebestyrelsernes arbejde tilbyder Skole og Forældre kurser til skolebestyrelserne, der gør dem bedre i stand til:

 • At lave forventningsafstemning og sætte klare rammer op for samarbejdet mellem skole og hjem
 • At klæde forældrene på, så de kan engagere sig i deres barns skolegang
 • At øge forståelsen for og accepten af forskellighed i fællesskabet
 • At skabe forældrenetværk for øget trivsel

Anbefalinger til skolebestyrelserne

I skolebestyrelsernes arbejde med at udarbejde lokale principper for forældreansvar har Skole og Forældre følgende anbefalinger:

 • At det er positivt, at skolebestyrelserne finder deres egne ben i forhold til at definere det lokale forældreansvar i principperne i løbet af de kommende år
 • At princippet om forældreansvar udarbejdes på baggrund af en konkret forventningsafstemning mellem skolen og forældrene på hver enkelt skole, hvor begge parter har lejlighed til at formulere sig

Vedtaget af Skole og Forældres hovedbestyrelse 24. oktober 2015 

Senest opdateret den

31. oktober 2018

af

cg

Læs også

27.01.20
Ældre holdningspapirer
Skole og Forældres holdninger på forskellige områder
02.06.15
Politik for kvalitet i undervisningen
Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015