Samarbejdet med skolelederen

Samarbejdet med skolelederen

Hvis man har et godt samarbejde, baseret på tillid og god kommunikation, og har man fokus på fælles mål og værdier, kan man nå langt og skabe den bedst mulige skole for eleverne

Skolebestyrelsen og skolelederen kan skabe et godt samarbejde ved at:

  • Spille hinanden stærke: Skolebestyrelse og skoleleder skal italesætte, at I har fælles mål, men forskellige roller, og at det handler om nå målene sammen.
  • Øge tilliden: Lav retningslinjer for, hvordan skoleleder og skolebestyrelse agerer over for hinanden, hvordan der kommunikeres, hvordan der deles informationer, og hvordan uforudsete hændelser på skolen håndteres af skolelederen i forhold til skolebestyrelsen.
  • Holde en god dialog mellem skoleleder og formand: Formanden har en særlig rolle som skolebestyrelsens bindeled til skolelederen. En jævnlig kontakt mellem skoleleder og formand øger forståelsen og forebygger konflikter.
  • Hente hjælp: Hvis der er uenighed om, hvilke ansvarsområder der er skolelederens, og hvilke der er skolebestyrelsens, må I søge hjælp ved at inddrage en kvalificeret tredjepart med den bedst mulige viden på området.

Rollefordelingen

Erfaringen fra Skole og Forældres rådgivning er, at det ofte er i forståelsen af rollefordelingen, det er gået galt, når der er konflikter mellem skoleleder og skolebestyrelse. Det er derfor vigtigt at vide, hvad det vil sige, at skolebestyrelsen og skolens leder sammen varetager ledelsen af den enkelte folkeskole. Sagt meget kort, så beskæftiger skolebestyrelsen sig med principperne for skolens drift, mens skolelederen træffer de konkrete beslutninger om, hvordan disse principper – og de kommunalt og nationalt udstukne retningslinjer – føres ud i livet.

Flertallet i skolebestyrelsen udgøres af forældrerepræsentanterne. De er valgte lægfolk – akkurat som politikere i menighedsråd, kommunalbestyrelser og i folketinget. Og som det politiske organ, skolebestyrelsen er, skal den holde fokus på de overordnede linjer. Det formelle kompetenceområde for skolebestyrelsens ligger mellem kommunalbestyrelsens mål- og rammefastsættelse og skolelederens kompetence til at træffe beslutninger i konkrete enkeltsager.

Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat.

Et velfungerende samarbejde mellem skoleleder og skolebestyrelse forudsætter altså respekt for hinandens roller. Skolebestyrelsen og skolelederen må søge en konstruktiv dialog, og skolelederen må loyalt give skolebestyrelsen information om alle relevante forhold og gøre sit bedste for at føre skolebestyrelsens hensigter ud i livet.

Konkrete sager

Skolebestyrelsen skal ikke afgøre konkrete sager, men kan gennem tilsynet bede skolelederen om at redegøre for, hvordan en konkret sag eller en konflikt håndteres. På den baggrund kan skolebestyrelsen eventuelt udarbejde principper for, hvordan lignende sager eller konflikter i fremtiden skal løses.

Senest opdateret den

10. maj 2017

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne