Skolebestyrelsens arbejde med det kommende års skemaer

Skolebestyrelsens arbejde med det kommende års skemaer

Skolebestyrelsen skal udtale sig om det kommende års skemaer og rammerne for skiftende skemaer

Hvert forår skal skolelederen i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår forelægge det kommende skoleårs skemaer for undervisningen og rammerne for skiftende skemaer for skolebestyrelsen, med henblik på at skolebestyrelsen kan afgive udtalelse herom.

Der fremgår af folkeskoleloven, § 45, stk. 4.

Bestemmelsen indebærer, at skolens leder forpligtes til at forelægge skolens skemaer for skolebestyrelsen i forbindelse med det kommende skoleårs planlægning. I de tilfælde, hvor en skole har skiftende skemaer, som fastlægges løbende i løbet af skoleåret, skal skolens leder forelægge rammerne for, hvordan de skiftende skemaer fastlægges. Det kan fx være rammer for, inden for hvilket tidsrum undervisningen vil blive placeret, rammer for hvordan undervisning og pauser placeres, og rammer for hvor ofte skemaerne skifter.

Der er ikke fastsat noget nærmere tidspunkt for, hvornår forelæggelsen skal ske, men det er hensigten med bestemmelsen, at skolebestyrelsens udtalelse om skemaerne skal indgå i planlægningen og fastlæggelsen af skemaerne. Det skal altså ske så tidligt, at skolebestyrelsens udtalelse kan have indflydelse på de endelige skemaer.

Bestemmelsen blev indsat i loven i 2017, efter en undersøgelse fra Skole og Forældre viste, at mange forældre var utilfredse med skoledagens længde. Lovgiverne ønskede derfor at øge forældrenes indflydelse gennem skolebestyrelserne på skemalægningen.

Mange skolebestyrelser bliver også forelagt en timefordelingsplan, men det er altså ikke det samme som det kommende års skemaer. Timefordelingsplanen fortæller, hvor mange timer der skal undervises i de forskellige fag på de forskellige klassetrin. Skemaerne er de helt konkrete skoleskemaer, og her kan I interessere jer for fx:

  • skoledagens længe
  • ringetider
  • fordelingen af undervisningstimer og pauser
  • ligger fagene hensigtsmæssigt i forhold til hinanden?
  • synliggør skemaerne indholdet af den understøttende undervisning?

Senest opdateret den

11. maj 2021

af

pe

Læs også

23.11.22
Skoleudviklingssamtaler
Skoleudviklingssamtaler skal danne ramme for dialog om skolens udvikling. Læs her om skolebestyrelsens rolle i samtalerne.
26.10.22
Meddelelsesbogen
I meddelelsesbogen skal få, væsentlige punkter og overvejelser sætte fokus på at understøtte elevens faglige og alsidige udvikling. Skolebestyrelsen...