Opdateret: Skolebestyrelsesmøder skal afholdes

Opdateret: Skolebestyrelsesmøder skal afholdes

Skolebestyrelsesmøder skal ikke aflyses på grund af konflikten mellem KL og lærerne.

Nogle kommuner og skoleledere fortæller i øjeblikket deres skolebestyrelsesmedlemmer, at skolebestyrelsesmøder skal aflyses under den verserende konflikt mellem KL og lærerne, med henvisning til, at lærerne som oftest ikke kan deltage i skolebestyrelsesmøderne og at et skolebestyrelsesmøde derfor enten er at betragte som konfliktramt arbejde eller ikke er beslutningsdygtigt, hvis lærerne ikke er med.
Den vurdering er ikke acceptabel for Skole og Forældre.

- Skolebestyrelsen har tilsynspligten med den enkelte skole. Særlig i en konfliktsituation som den nuværende er det centralt, at skolebestyrelsen fører tilsyn med de planer, som kommunen og skolens ledelse har lagt for undervisning og tilsyn. Derfor er det uacceptabelt, at nogle kommuner og skoleledere vil aflyse skolebestyrelsesmøderne, siger Skole og Forældres formand Mette With Hagensen.

Lovgivningen definerer, at det er skolebestyrelsesformanden eller en tredjedel af skolebestyrelsesmedlemmerne, der kan indkalde til skolebestyrelsesmøder, at bestyrelsen er beslutningsdygtigt, hvis halvdelen af medlemmerne kommer til mødet og at eventuelle afbud skal søges erstattet af stedfortrædere.

- Det er hverken kommunen, skolelederen, ministeriet eller forligsmanden, der tager stilling til, om der skal holdes møder i skolebestyrelsen. Det er formanden eller medlemmerne af skolebestyrelsen, der tager stilling til det. Og som jeg ser det er der brug for flere møder lige i øjeblikket og ikke færre, siger Mette With Hagensen.

Reglerne for afholdelse af skolebestyrelsesmøder fremgår af ministeriets vejledning til, hvordan kommunens styrelsesvedtægt og skolebestyrelsens forretningsorden skal laves. Se paragrafferne 4-11.
Tjek jeres forretningsorden og kommunens styrelsesvedtægt for at se, hvordan det er formuleret hos jer.

OPDATERET:
Nogle kommuner og skoleledere henviser til KL's konfliktvejledning, når de mener, at skolebestyrelser skal aflyses under lockouten.

Der står imidlertid ikke noget specifikt om dette emne i KL's konfliktvejledning.
KL har skrevet følgende til en kommune, som har spurgt om skolebestyrelsesmøder skal gennemføres under en lockout:

”Svaret afhænger af skolebestyrelsens forretningsorden og kommunens styrelsesvedtægt. Det vil heraf fremgå i hvilket omfang, der kan holdes møder i skolebestyrelsen, herunder om der er et krav om at medarbejderrepræsentanter er tilstede”.

KL henviser altså - i lighed med Skole og Forældre - til at lovgrundlaget skal findes i kommunens styrelsesvedtægt for folkeskolen og skolebestyrelsens forretningsorden.
Hvis en lockout-situation som den aktuelle ikke direkte er nævnt i vedtægt eller forretningsorden - og det er den type konkrete situationer som alt overvejende hovedregel ikke - er det de generelle regler som beskrevet ovenfor, der gælder.

Hvis nogle kommuner eller skoleledere fortsat skulle fastholde en påstand om aflysning, kan skolebestyrelsen henvise til, at en skolebestyrelse er en selvstændig forvaltningsenhed, der ikke er underlagt kommune eller skoleleder. Se dokumentationen her.

Det er de konfliktende parter - i dette tilfælde KL og Danmarks Lærerforening - der aftaler de konkrete grænser for konfliktramt arbejde. Om lærerrepræsentanterne skal deltage i skolebestyrelsesmøderne er KL og Danmarks Lærerforenings afgørelse.

Punkter på et skolebestyrelsesmøde, der eksempelvis i særlig grad involverer lærerne, kan selvfølgelig, hvis det er hensigtsmæssigt, udskydes til efter konfliktens afslutning.

Skole og Forældre anbefaler endvidere, at skolebestyrelsen fører tilsyn med, at skolen overholder grænserne for konfliktramt arbejde, både når det gælder om ikke at udføre konfliktramt arbejde og når det gælder om at sørge for, at eksempelvis tjenestemænd faktisk gennemfører undervisningen.
Det er også vigtigt at sørge for, at et tilsyn med eleverne bliver udført forsvarligt.

 

Udgivet den

2. april 2013

af

fzb

Læs også

13.06.16
Alle skolebestyrelser: Tjek det kommunale skolebudget for 2017
Den nye kommuneaftale betyder, at besparelser på folkeskolen begrundet i omprioriteringsbidraget kan pilles ud af budgetterne i alle 98 kommuner.
13.05.20
Genåbningens anden fase
Fra mandag den 18. maj skal de større børn igen i skole, SFO og klub. Men hvor der i genåbningens første fase, hvor børnene i 0.-5. klasse skulle...