Inspirationsprincip for skolefritidsordningens virksomhed

Inspirationsprincip for skolefritidsordningens virksomhed

Skole og Forældre har udviklet dette princip for skolefritidsordningens virksomhed til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

 • Skolefritidsordningen skal være med til at skabe en tryg, meningsfuld og varieret dag for eleverne og styrke elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling.

Mål:

 • Skolefritidsordningen tilbyder aktiviteter, der balancerer hensynet til den samlede gruppe og den enkelte elevs behov.
 • Skolefritidsordningen tilbyder eleverne aktiviteter, der stimulerer nysgerrighed, leg og fællesskab.
 • Skolefritidsordningen tilstræber, at eleverne dagligt tilbydes relevante udendørs aktiviteter og bevægelsesaktiviteter med opmærksomhed på at udnytte faciliteter og ressourcer i lokalområdet. 
 • Skolefritidsordningen samarbejder i relevant omfang med forældrene, f.eks. klassens kontaktforældre, om den overordnede tilrettelæggelse af aktiviteterne.
 • Forældre, der bekymrer sig om forhold i skolefritidsordningen, henvender sig første omgang til skolefritidsordningens personale eller ledelse. Ved principielle spørgsmål henvender forældrene sig til skolebestyrelsen.
 • Skolelederen tilstræber, at skolefritidsordningens mål, aktiviteter og indsatser for det kommende år præsenteres for forældrene ved skoleårets begyndelse.
 • Skolefritidsordningens personale bidrager til elevernes elevplaner i forhold til elevernes alsidige, sociale og personlige udvikling og deltager så vidt muligt i skole-hjem-samtalerne.
 • Skolefritidsordningen er en aktiv part i brobygningen mellem børnehave og børnehaveklasse.
 • Personalet i skolefritidsordningen samarbejder med skolens øvrige personale om at sikre elevernes trivsel.
 • Kommunikationen mellem skolefritidsordningen og hjemmene følger skolens princip for kommunikationen mellem skole og hjem og er således kendetegnet ved, at både skolefritidsordningen og forældrene bestræber sig på at kommunikere rettidigt og direkte til hinanden med fokus på fremme af børnenes trivsel.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i §40, stk. 4, at ”Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål - og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. § 3, stk. 7, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af mål - og indholdsbeskrivelserne.” Og i §44, stk. 2: ”Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder om [….] skolefritidsordningens virksomhed.”

 

Senest opdateret den

28. april 2016

af

pe

Læs også

15.05.14
Lovgivning
Lovgivning på folkeskoleområdet. Links til love, bekendtgørelser, retningslinjer og vejledninger.
23.08.16
Tilsynet i frikvartererne er ikke ok
Vi synes ikke, at skolen fører et ordentligt tilsyn med indskolingseleverne i frikvartererne. Hvad kan vi gøre i skolebestyrelsen?