Inspirationsprincip for skolens arbejde med ordblindhed og talblindhed

Inspirationsprincip for skolens arbejde med ordblindhed og talblindhed

Skole og Forældre har udviklet dette princip for skolens arbejde med ordblindhed og talblindhed til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

 • Elever med ordblindhed og talblindhed skal have de samme muligheder som alle andre elever.

 

Mål:

 • Alle elever, hvor der er mistanke om ordblindhed, testes, og både elever med ordblindhed og elever med talblindhed elever får den nødvendige støtte.

Skolens ansvar:

 • Skolen har det fornødne beredskab og kompetencer i medarbejderstaben til at vurdere elevernes behov for at blive testet og gennemføre valide test for ordblindhed.
 • Skolen tilstræber at have den seneste viden om talblindhed og om muligheden for at teste for talblindhed.
 • Skolen bestræber sig på at inddrage elevens forældre rettidigt og orientere fyldestgørende, inden eventuel testning iværksættes i samråd med både elev og forældre.
 • Skolen sikrer, at der snarest muligt efter en test, der viser ordblindhed, og ved viden om talblindhed laves aftaler mellem elev, forældre, fagpersonale, klasselærer og primære faglærere om omfang, indhold og organisering af den nødvendige støtte, og at aftalerne fremgår af elevplanen.
 • Skolen stiller relevante kompenserende it-redskaber til rådighed for eleverne, støtter elevernes brug af redskaberne og sikrer så vidt muligt, at redskaberne er individuelt tilpasset, og at både eleverne, det undervisende personale og forældrene ved, hvordan redskaberne skal bruges.
 • Skolen sørger for, at undervisningsmateriale så vidt muligt er digitalt tilgængeligt i en form, så elever med ordblindhed kan tilgå det på lige fod med de øvrige elever.
 • Skolen søger så vidt muligt i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning for, at skolens elever med ordblindhed og talblindhed får en smidig overgang til ungdomsuddannelse.
 • Skolen støtter så vidt muligt netværk mellem elever med ordblindhed og talblindhed samt mellem forældre til elever med henholdsvis ordblindhed og talblindhed.

Forældrenes ansvar:

 • Forældrene samarbejder med skolen og fagmedarbejderne om at indgå aftaler om omfang, indhold og organisering af støtten til deres barn.
 • Forældrene støtter deres barns læring, selvstændige læsning og skrivning samt brug af kompenserende it-redskaber i skolen og i hjemmet.
 • Forældrene tilstræber at dele deres viden i netværk med andre forældre til børn med ordblindhed.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:
Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 3 b: ”Til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal skolens leder tilbyde, at der foretages en ordblindetest med henblik på at afdække elevens læsevanskeligheder. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene, jf. § 54. Elevens synspunkter skal tillægges passende vægt under hensyntagen til elevens alder og modenhed. Stk. 2. Forældre har én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn. Kommunalbestyrelsen foretager ordblindetesten efter forældrenes anmodning.”
I kapitel 14, punkt 108 i Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand står der: ”Elever, som ikke er omfattet af reglerne om specialundervisning, gives særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven, jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1, 1. pkt. Det følger af denne bestemmelse, at de nødvendige undervisningsmidler, herunder eventuelle tekniske hjælpemidler, skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne, i det omfang det er en forudsætning for, at eleven får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Dette gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Skolen skal i denne forbindelse sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til it-hjælpemidler.”
I folkeskoleaftalen af 7. juni 2013, side 7, afsnit 2.1 står der: ”Målrettet indsats for ord- og talblinde elever. Alt for mange ordblinde og talblinde elever får ikke den nødvendige hjælp, fordi deres vanskeligheder ikke opdages i tide. For at sikre en tidligere indsats for disse elever, vil der blive stillet diagnostiske test og værktøjer til tidlig identifikation af ord- og talblinde elever til rådighed. Dette skal ske ved bl.a. udvikling af en test til talblindhed til brug for skolerne, ligesom der i 2015 vil blive en ordblindetest tilgængelig for indskolingselever. Testene vil sammen med faglige vejledninger og metoder blive stillet gratis til rådighed for skolerne.”

Senest opdateret den

28. juni 2024

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...