Fokus på ordblindhed og talblindhed

Fokus på ordblindhed og talblindhed

Mens ordblindhed har været kendt og anerkendt i mange år, er talblindhed et forholdsvis nyt forskningsfelt.

Tidlig diagnosticering, tilpasset undervisning og de rette hjælpemidler kan ændre nederlag til succes for en elev med ordblindhed eller talblindhed, og som skolebestyrelse kan I gøre flere ting for at styrke skolens arbejde på dette område.

Testning
Både ordblindhed (dysleksi) og talblindhed (dyskalkuli) er internationalt anerkendte diagnoser, men talblindhed er ikke lige så godt beskrevet som ordblindhed, og der findes endnu ikke anerkendte metoder til at teste for talblindhed, som der findes til ordblindhed.

Folketinget har besluttet, at der skal udvikles en test i talblindhed til folkeskolen.

Til ordblinde findes Ordblindetesten, som Undervisningsministeriet stiller til rådighed. Det er ikke en selvtest, men skal gennemføres af fagfolk med indsigt i læsevanskeligheder. Men både fagfolk og lægfolk kan blive klogere på testen ved at læse Ordblindetestens FAQ og vejledning.

Folkeskolelovens § 3 b siger, der til elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, skal tilbydes en ordblindetest. Tilbuddet gives fra den 1. marts på 3. klassetrin efter samråd med eleven og forældrene. Derudover har forældre én gang i skoleforløbet fra den 1. marts på 4. klassetrin krav på, at der foretages en ordblindetest af deres barn.

Hjælpemidler
Har en elev vanskeligheder, som skyldes ordblindhed eller talblindhed, så skal skolen jf. folkeskolelovens § 19, stk. 1, 1. pkt. og kapitel 14, punkt 108 i Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand gives særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisningen af eleven. Det gælder også hjælpemidler, som er nødvendige for, at eleven kan forberede sin undervisning hjemme. Skolen skal i denne forbindelse sikre, at den enkelte elev i fornødent omfang instrueres i brugen af hjælpemidlet, herunder installation af software til it-hjælpemidler.

Som skolebestyrelse er der flere ting, I med fordel kan være opmærksomme på:

Tilsyn
Før tilsyn med skolens arbejde med ordblindhed og talblindhed. Bed skolelederen om at redegøre for kompetencen i medarbejderstaben, procedurerne på skolen for testning og opfølgning på testning og brugen af hjælpemidler. Vær også nysgerrige efter, om der er brug for prioritering i budgettet, og spørg til, hvordan aftaler om den specialpædagogiske bistand beskrives i elevplanerne (jf. Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, kapitel 4, punkt 55)

I kan eventuelt også invitere den tilknyttede læsekonsulent med til det punkt på skolebestyrelsesmødet, hvor I fører tilsynet og få vedkommende til at fortælle om arbejdet på området. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan læsekonsulenterne er organiseret. Nogle steder er de en del af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), andre steder er de en del af for eksempel skoleafdelingen eller et tværgående team af konsulenter. Læsekonsulenterne har en vigtig funktion med vejledning både på systemniveau og på individniveau. Det er således vigtigt, at skolens personale får tilstrækkelig vejledning til deres arbejde med ordblinde elever.

Princip
I kan fastsætte et princip for skolens arbejde med ordblindhed og talblindhed for på den måde at sætte retning for arbejdet. Skole og Forældre har i den forbindelse udarbejdet et princip til inspiration: http://skole-foraeldre.dk/artikel/inspirationsprincip-skolens-arbejde-med-ordblindhed-og-talbindhed

Som skolebestyrelse kan I også skubbe på for at få etableret forældrenetværk om ordblindhed og eventuelt også om talblindhed. Læs mere i Socialstyrelsens guide til forældrenetværk om ordblindhed.

Se også:

Senest opdateret den

24. marts 2021

af

pe

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
23.06.21
Rammer om det gode måltid
Det gode måltid handler ikke kun om, hvad der er i madkassen, men også om rammerne for måltidet. Her kan skolebestyrelsen spille en rolle ved at...