Organisationens indre linjer

Organisationens indre linjer

Skole og Forældres årsberetning 2018

Sof_logo

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen vælges af landsmødets delegerede og består af 21 menige medlemmer samt formand og næstformand. Hovedbestyrelsen fastlægger Skole og Forældres politik mellem landsmøderne, godkender budget og regnskab samt væsentlige strategier for Skole og Forældre. På sine fire møder i 2018, to dagsmøder og to internatmøder afholdt i Middelfart, har hovedbestyrelsen vedtaget “Politik for folkeskolens udskoling” og “Politik for elevernes undervisningsmiljø”. Alle holdningspapirer kan ses her.

Hovedbestyrelsen har på årets første møde udpeget medlemmer til de knap 50 råd og udvalg Skole og Forældre har repræsentanter i. Samt valgt medlemmer til forretningsudvalget. I løbet af året har hovedbestyrelsen vedtaget en ny strategi for Skole og Forældres rådgivningstjeneste til forældre, Forældrerådgivningen samt behandlet og godkendt indstilling til arbejdsprogram 2019 til landsmødets vedtagelse. Se Skole og Forældres medlemmer i hovedbestyrelsen, forretningsudvalg og øvrige udvalg her.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget følger sekretariatets drift, foreningens økonomi og projekter, tager beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøderne og forbereder sager til hovedbestyrelsens godkendelse. Forretningsudvalget består af 7 medlemmer, 5 menige medlemmer valgt af og blandt hovedbestyrelsen samt formand og næstformand. Udvalget mødes ca. 6 gange om året, sædvanligvis på sekretariatet i København.

Forretningsudvalget har i 2018 i samarbejde med sekretariatet fastlagt strategi for opfyldelse af arbejdsprogrammet. Udvalget følger løbende op på indsatser og resultater i forhold til strategien. Udvalget har haft sekretariatets lokaler på dagsordenen. Sekretariatet er vokset fra ca. 10 medarbejdere til ca. 15 medarbejdere de seneste år og pladsmanglen er udtalt.

Fem af forretningsudvalgets medlemmer, herunder formand Mette With Hagensen og næstformand Rasmus Edelberg, deltog i Folkemødet. Skole og Forældre var vært for tre egne arrangementer og deltog i panel i ca. 15 andre arrangementer. Skole og Forældres egne arrangementer satte fokus på opdragelse, skolebestyrelsen og dannelse.

Kursusudvalg

Udvalget nyvælges hvert år efter landsmødet og er sammensat af seks repræsentanter fra henholdsvis forretningsudvalget, hovedbestyrelsen samt instruktørnetværket. Udvalget har tilknyttet en koordinator fra sekretariatet. Michael Dyrehave blev på første møde genvalgt som formand for udvalget.

Der er i 2018 holdt 4 aftenmøder og 1 lørdagsmøde og endnu et møde er planlagt til medio januar 2019.

Kursusudvalgets ansvarsområder er: Kursusaktivitet; herunder udarbejdelse af materialer, uddannelse af nye instruktører, og instruktørsamlinger med erfaringsudveksling samt faglig sparring. Derudover gennemførelse af ad hoc møder for instruktørerne i forbindelse med opstart af nye projekter og kampagner. Endvidere står udvalget for gennemførelse af de regionale skolebestyrelsesseminarer samt for fredag aftens program på landsmødet.

Kursusudvalget har i år haft specielt fokus på tiltrædelse af de nye skolebestyrelser pr. 1. august, herunder markedsføring i forhold til introduktionskurser for skolebestyrelserne og markedsføring til kommunerne og til skolebestyrelserne. Endvidere har udvalget arbejdet med nye kurser; både til skolebestyrelser og skolens forældrekreds.

I 2018 har kursusudvalget arbejdet ud fra den nye budgetmodel, som hovedbestyrelsen vedtog i 2017. Det betyder, at alle aktiviteter i kursusvirksomheden skal indkalkuleres i budgettet, og at kursusvirksomheden skal være primært selvfinansierende.

Instruktørnetværk

Skole og Forældres landsdækkende instruktørnetværk er foreningens spydspidser og ambassadører i mødet med skolebestyrelser og forældre på landets skoler. På kurserne formidles foreningens erfaringer og konkrete redskaber til arbejdet og samarbejdet i skolebestyrelserne samt i forhold til skolens forældrekreds i samarbejdet om deres barns skolegang.

Netværket består p.t. af 17 aktive instruktører. I foråret 2019 er der planlagt et uddannelsesforløb for nye potentielle instruktører.

Instruktørnetværket mødes til samling to gange årligt, henholdsvis i januar og august. Her udveksles erfaringer, nye materialer gennemgås, eksterne oplægsholdere inspirerer i forhold til formidlingsrollen og der har i år været fokus på ”at facilitere”.

Instruktørerne bidrager endvidere til gennemførelse af de regionale skolebestyrelsesseminarer og til landsmødets program.

Politikudvalg

Skole og Forældres politikudvalg forbereder politiske diskussioner til hovedbestyrelsesmøderne om aktuelle emner og politikudvalget udmønter efterfølgende diskussionerne i politikpapirer, der godkendes af hovedbestyrelsen.

I løbet af 2018 har politikudvalget udarbejdet en politik for folkeskolens udskoling, ligesom en politik for elevernes undervisningsmiljø er på trapperne på baggrund af arbejdsprogrammet, hvor der for 2018 står, at Skole og Forældre skal arbejde for ”bedre trivsel, ved at sætte mere fokus på skolebørns undervisningsmiljø, herunder ergonomi, psykisk sundhed og indeklima.”

Ud over Skole og Forældres formand, der er født medlem af udvalget, består politikudvalget af to udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer og to ad-hoc medlemmer, der udskiftes hver gang et nyt emne behandles. I 2018 har Toke Arndal været formand for politikudvalget.


Netværk for Specialundervisning (NFS)

NFS er en interessegruppe for skolebestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer specialskoler - eller skoler med specialklasser.

Netværkets formål er at tilvejebringe og dele viden om specialundervisningsområdet med relevante medlemmer af Skole og Forældre samt kvalificere hovedbestyrelsens og formandskabets indsigt og politiske drøftelser på specialundervisningsområdet.

Netværket mødes 4 gange årligt, samt afholder årsmøde for interesserede bestyrelsesmedlemmer. Årsmødet 2018 blev afholdt på Pinstrupskolen, Ryomgård den 10. marts. Her blev det efter en god debat vedtaget følgende fokuspunkter: Visitation, Netværksdag /Synlighed.

Endvidere er der oprettet en gruppe på Facebook: "Netværk for Specialundervisning", som eventuelt interesserede er velkommen til at deltage i.
Gå til Netværkets styregruppemedlemmer og kommissorium.

Lokalafdelinger

Skole og Forældre er undervejs med nye lokalafdelinger, en organisatorisk enhed, der i en årrække på nær i København, ikke har været eksisterende. I 2018 er der stiftet lokalafdelinger i både Aarhus og Varde Kommune og flere er på vej. 

Målet med en lokalafdeling er både at danne netværk mellem skolebestyrelserne, men også at skabe et forældredrevet fællesskab, der har til sigte at gøre forældreinddragelse i folkeskolen mere levende.

Lokalafdelingen repræsenterer kun forældrene i skolebestyrelsen i modsætning til den samlede skolebestyrelse, hvor forældrene alene er flertalsgruppen, derfor har lokalafdelingen mulighed for at udtrykke holdninger og være aktive i rent forældreperspektiv i kommunen.

Lokalafdelingen giver også mulighed for at skabe fællesskab på tværs af skolerne mellem kontaktforældrene og forældrene generelt, dette fællesskab kan skabe aktiviteter der understøtter aktive forældre og dermed forældreindflydelse.

Lokalafdeling Aarhus

I Aarhus har vi arbejdet med at etablere den nye lokalafdeling som en troværdig aktør. Vi har haft fokus på kompetenceudvikling og indgåelse af samarbejdsaftale med kommunen. I forbindelse med den varslede sparerunde, har vi brugt mange kræfter på at undgå skolelukninger og besparelser på børn og unge ligesom vi har lagt meget arbejde i at samarbejde lokalt mellem de forældrevalgte i skolebestyrelserne.

 

Lokalafdeling Varde

I april 2018 genopstod lokalafdelingen i Varde på initiativ fra skolebestyrelsen på Alslev skole, da de havde deltaget i Skole og Forældres landsmøde og talt med andre delegerede om lokale netværk og lokalafdelinger.
Ved generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse på 4 medlemmer og med 2 suppleanter. Lokalafdelingen har i samarbejde med Varde Kommune afholdt et velbesøgt opstartskursus for nye skolebestyrelser, og der er gennemført et medlemsarrangement i efteråret og planlagt endnu et i foråret.
Arrangementerne har fokus på aktuelle opgaver i skolebestyrelsen, så i efteråret er temaet årshjul og anti-mobbestrategi, og til foråret handler det om godkendelse af skemaer for næste skoleår og trivselsmålinger.
Skole og Forældre Varde er ved at etablere et ERFA-netværk for skolebestyrelsesformænd efter ønske fra medlemmerne.
Følg Skole og Forældre – Varde på Facebook på @SOFVarde.

Lokalafdeling København

Lokalafdelingen København afholder kurser for skolebestyrelsesmedlemmer, udgiver blade og nyhedsbreve, er i dialog med politikerne og har en tæt kontakt til forvaltningen. I efteråret 2018 blev der bl.a. afholdt  kursus med  temaet Forældre som ressource og et  dialogmøde med politikerne fra Børne- og Ungdomsudvalget i København.

Efter 11 år på posten som formand for lokalafdelingen stoppede Jens Schjødt Thorsen til generalforsamlingen i oktober.  En stor tak for indsatsen fra Skole og Forældre.
Ny formand for lokalafdeling København blev valgt på generalforsamlingen. Det blev Kirsten Birk Olsen, som er skolebestyrelsesformand på Utterslev Skole.

Lokalafdelingen har en hjemmeside og en Facebook-side


<                            >

 (Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018