Princip for skolens arbejde med elevernes læring

Princip for skolens arbejde med elevernes læring

Skole og Forældre har udviklet dette princip for skolens arbejde med elevernes læring til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

 • Sikre det højst mulige faglige og dannelsesmæssige læringsudbytte hos eleverne.

 

Mål:

 • Skolen skal understøtte et fokusskift fra undervisning til målstyret læring i hele den sammenhængende skoledag.
 • Skolen bør i så høj grad som muligt sætte tydelige læringsmål for, hvad den enkelte elev skal lære, evaluere på om eleven når målene og give eleven fremadrettet feedback.
 • De opstillede, individuelle læringsmål skal være udtryk for høje forventninger til elevens faglige og sociale kompetencer.
 • Fælles Mål og elevernes individuelle læringsmål skal i så høj grad som muligt indgå som de centrale elementer i al planlægning af både den fagopdelte og den understøttende undervisning.
 • Der skal i alle klasser være et undervisningsmiljø, der i så høj grad som muligt optimerer læring.
 • Den varierede undervisning og den varierede skoledag skal gennemføres, så den i så høj grad som muligt motiverer den enkelte elev til at lære så meget som muligt og til at blive bevist om sin egen udvikling og egen rolle heri.
 • Eleverne skal i så høj grad som muligt inddrages i arbejdet med at fastsætte mål for egen læring.
 • Forældrene skal i så høj grad som muligt inddrages i arbejdet med at fastsætte og understøtte de mål, der stilles til deres barn.
 • Det undervisende personale skal i udstrakt grad være klædt på til at opstille og følge op på elevens individuelle læringsmål, gennemføre målstyret undervisning og udføre tydelig klasserumsledelse.

De næste skridt:

 1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
 2. Skolelederen implementer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.'
 3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 1, at: "Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

Senest opdateret den

12. juni 2018

af

pe

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
23.06.21
Rammer om det gode måltid
Det gode måltid handler ikke kun om, hvad der er i madkassen, men også om rammerne for måltidet. Her kan skolebestyrelsen spille en rolle ved at...