Værktøj til værdiregelsæt

Værktøj til værdiregelsæt

Skolebestyrelsen skal fastsætte et værdiregelsæt for skolen. Det er desuden et krav, at værdiregelsættet indeholder en antimobbestrategi. Her er redskaber, skolebestyrelsen kan bruge i dette arbejde.

Værdiregelsættet gælder både skole, skolefritidsordning og andre af skolens aktiviteter. Det skal fremme fælles værdier, engagement og ansvarlighed og sætte retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for elever og medarbejdere.

Denne artikel fokuserer på udarbejdelsen af et værdiregelsæt. Uddybning af baggrund og lovstof findes i vores opslagsbog under ordet ”værdiregelsæt”.

Har man blot brug for en skabelon til værdiregelsættet, finder man den her.

Skolens kerneværdier

Værdier styrer vores erkendelse og handlinger, og skolens værdier er udgangspunktet for den måde, man laver skole på. Et fælles værdigrundlag og et gennemarbejdet værdiregelsæt, som er velintegreret og står klart for alle, kan derfor give retning og mening i elevernes, medarbejdernes, ledelsens og forældrenes hverdag.

Udgangspunktet er de værdier, elever, medarbejdere og forældre kan blive enige om, gælder for skolen. Det optimale i udarbejdelsen af værdiregelsættet er derfor en proces, som inddrager både forældre, elever, medarbejdere og ledelse, inden skolebestyrelsen fastsætter det endelige værdiregelsæt.

Har skolen allerede et værdigrundlag - evt. blot i form af fem-seks værdiord - er der allerede et udgangspunkt.

Begynder I på bar bund, er processen "Idekonkurrence" en effektiv, demokratisk vej til at finde frem til en bruttoliste af skolens værdiord. Se Find skolens værdier gennem en idekonkurrence

Fra værdier til værdiregler

Mange skoler har sat ord på deres kerneværdier, men skal de have konsekvens for hverdagens handlinger, er det nødvendigt at arbejde med og reflektere over værdiernes betydning i praksis.Her er det vigtigt at huske på, at værdiregelsættet gælder alle skolens aktiviteter – også en eventuel skolefritidsordning. Udgangspunktet kan være rollebaseret: Hvad betyder værdierne for eleven, for læreren, for pædagogen, for lederen, for forælderen? Eller det kan være situationsbaseret: Hvad betyder værdierne i undervisningen, i frikvarteret, i skole-hjem-samarbejdet, i skolefritidsordningen, når vi laver aftaler, når vi er uenige? Svarene på disse spørgsmål leder frem til de endelige værdiregler.

Her er der bud på to veje til at finde svar på spørgsmålene og få formuleret skolens værdiregler:

Ordensregler

Når værdireglerne er formuleret, vil det være en god ide at kigge på ordensreglerne, der også er en del at skolens regelsæt. Måske er der forhold, der allerede er beskrevet i værdiregelsættet? Der er dog højst sandsynligt stadig rent praktiske forhold, der kræver sine regler. Lige som med værdireglerne gælder det, at det er vigtigt, at ordensreglerne er klare og lette at forstå og en hjælp i dagligdagen på skolen. Det kan også være, at det gennem arbejdet med værdiregelsættet er blevet klart, at det vil være mere i overensstemmelse med skolens værdier at formulere ordensreglerne positivt handlingsanvisende frem for restriktivt. F.eks. ”samtale og leg i aulaen foregår med hensyntagen til undervisningen i de tilstødende klasselokaler” frem for ”det er ikke tilladt at løbe og råbe i aulaen”.

Håndtering af overtrædelser

Ligesom værdiregler og ordensregler bør være klare og lette af forstå, må det være tydeligt, at overtrædelse af reglerne har konsekvenser. Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen anviser, at ”Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensreglerne m.v.”. Bekendtgørelsen angiver også mulige foranstaltninger eller sanktioner, der kan tages i anvendelse.

Inden for den ramme og med udgangspunkt i skolens værdier giver det god mening at indføje et afsnit i værdiregelsættet om, hvordan skolen håndterer brud på ordensregler og værdiregelsæt. I afsnittet må man forholde sig til, hvornår og i hvilket omfang forskellige parter involveres. På den ene side skal det formuleres så konkret, at der ikke er tvivl om hensigten, og på den anden side må det også være så rummeligt, at alle situationer kan passes ind. Anvisningerne må naturligvis være i overensstemmelse med skolens principper for samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.

Antimobbestrategi

Værdiregelsættet skal indeholde en overordnet antimobbestrategi, der kan være et fælles udgangspunkt for skolens personale, ledelse, elever og forældre i arbejdet med at modvirke mobning og opnå trivsel og tryghed for alle. Antimobbestrategien bør derfor indeholde skolens beskrivelse af, hvordan skolen vil forebygge og bekæmpe mobning.

Skole og Forældre samarbejder med Red Barnet om DropMob, der skal hjælpe de skoler, der enten helt mangler eller har en forældet antimobbestrategi.

Implementering

Minimumskravet er, at værdiregelsættet er tilgængeligt på internettet, og at skolelederen ved hvert skoleårs begyndelse oplyser elever og forældre om skolens ordensregler og værdiregelsæt. Det fremgår af bekendtgørelsen om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne og af bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen.

Indarbejdelsen af et nyt værdiregelsæt i skolens hverdag kommer imidlertid ikke af sig selv. Her må skolelederen lægge en handleplan, der sikrer implementeringen hos alle aktører, i alle klasser og på alle niveauer.

Endelig må skolebestyrelsen også være opmærksom på, at værdiregelsættet har afsmittende virkning på skolens principper og det øvrige arbejde i skolebestyrelsen.

Evaluering og tilsyn

I den endelige vedtagelse af skolens værdiregelsæt må skolebestyrelsen også planlægge evaluering og tilsyn. Først og fremmest må man følge med i, om den skolelederens handleplan bliver fulgt. Derefter må man undersøge, om værdierne bliver oplevet i skolens dagligdag, om reglerne fungerer hensigtsmæssigt, og om der er steder på skolen, hvor der skal en særlig opfølgning til. Her er det relevant at inddrage de obligatoriske arbejdspladsvurderinger (APV), undervisningsmiljøvurderinger (UMV) og trivselsundersøgelser.

Trivselsambassadører

Du kan downloade de materialer, som Skole og Forældre udarbejdede i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne ”Sammen mod mobning – for trivsel, tolerance og tryghed”. Materialerne giver dels skolebestyrelsen konkrete redskaber til at implementere en ordning af Trivselsambassadører på skolen, dels et inspirationsmateriale til de forældre, der ønsker at arbejde med trivslen på skolen:

Se også

Senest opdateret den

20. august 2019

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...