Bisidder

Bisidder

Hvornår må man have bisidder med til en samtale på skolen?

I henhold til forvaltningslovens § 8 har man som borger ret til at have bisidder i forbindelse med møder med offentlige myndigheder.

Men i henhold til forvaltningsloven  § 2 gælder loven kun for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed. 

I Justitsministeriets vejledning pkt. 10 er dette nærmere uddybet: Loven gælder som hovedregel kun for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.

Lovens regler om tavshedspligt gælder dog for al forvaltningsvirksomhed.

Med udtrykket »truffet afgørelse« sigtes til udfærdigelse af retsakter (forvaltningsakter), dvs. udtalelser, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde.

Uden for lovens anvendelsesområde falder således den administrative sagsbehandling, der har karakter af faktisk forvaltningsvirksomhed, såsom patient- og anden klientbehandling, pasning og pleje, undervisning og rådgivning. Denne virksomhed tager netop ikke sigte på at træffe retligt bindende afgørelser i forhold til de implicerede enkeltpersoner.

En skole-hjem-samtale falder ind under betegnelsen ”Faktisk forvaltningsvirksomhed”, og man kan derfor ikke støtte ret til at medtage bisidder på Forvaltningsloven.

Drejer samtalen sig imidlertid om en konkret afgørelse vedrørende en elev, fx om specialundervisning, en sanktion som bortvisning eller udelukkelse fra undervisningen i en periode eller lignende, gælder forvaltningslovens regler, og man har derfor ret til at have en bisidder med til mødet.

Forældreansvarsloven regulerer ikke forholdet om bisidder, men i § 4 fastslås følgende: ”Afgørelser efter loven skal træffes ud fra, hvad der er bedst for barnet.” Det er således ikke forældrenes tarv, der skal tilgodeses.

Enighed om bisidder:

Selvom der er tale om faktisk forvaltningsmyndighed gælder det fortsat, at skolen som forvaltningsmyndighed skal udvise god forvaltningsskik, og derfor må det være helt naturligt, at den imødekommer et ønske fra forældremyndighedens indehaver om at måtte medtage bisidder til en skole-hjem-samtale eller til et forældremøde.

Men når der er tale om delt forældremyndighed, hvor begge forældre ønsker og har ret til at deltage, må det være et krav, at de er enige om at medtage bisidder.

Uenighed om bisidder:

I den nu nedlagte myndighed Statsforvaltning blev praksis beskrevet sådan, at man aldrig holder fælles møde med de to forældre, hvis der er uenighed om bisidder. Her holder man så separate møder. Det fremgår dog ingen steder, at skolen er forpligtet til at afholde separate møder med indehaverne af forældremyndigheden og konklusionen må derfor under hensyn til barnets tarv blive, at den forælder, der ønsker at medtage bisidder, må afstå herfra.

Den konklusion kommer Familieadvokaten også til i følgende spørgsmål:

Må mit barns far tage sin nye samlever med som bisidder ved møder om barnet?

Findes der en regel/lov, der fortæller, hvorledes jeg står i forhold til at min eksmand ønsker at medtage sin samlever til møder omkring vores fælles barn.

Vi har fælles forældremyndighed. Jeg kan sagtens forstå min eksmand ønsker hendes deltagelse, fordi de har vores fælles søn hver anden uge - men - jeg kan ikke se hvorfor det skulle være nødvendigt, eftersom hun ikke er forældre og hvis min eksmand ønsker at hun skal have de oplysninger der fremkommer under mødet, kan han vise hende referatet og give et referat.

Hvad med tavshedspligten? Er hun berettiget til at få at vide hvad der sker omkring vores fælles søn (hun får det selvfølgelig at vide af manden). Min eksmand og hans samlever er ikke gift.

Jeg er temmelig usikker på dette område og kan ikke se det rent retslige ej heller praktiske i at hun deltager.

Svar:

Min besvarelse er ud fra det familieretlige perspektiv følgende:

Man kan frit vælge hvem, man ønske som bisidder, men man kan ikke pålægge den anden at deltage i et møde med tilstedeværelse af ”andre”.

I Statsforvaltningerne er det fast praksis, at man ikke afholder fællesmøder med deltagelse af andre personer end de to forældre mod den ene forældres ønske. Man kan/vil altså ikke pålægge den ene forældre at deltage i et møde med andre end den anden forældre. Hvis forælderen, der ønsker bisidder tilstede, fastholder sit ønske om at gennemføre mødet med bisidder, må der afholdes separate møder med hver forældre.

Samme metode/praksis må være gældende også i institutioner – du kan altså ikke pålægges at deltage i et møde, hvor din eksmands samlever deltager.

Med venlig hilsen

Advokat

NYHEDSBREV

Senest opdateret den

15 marts 2022

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre