Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale

Princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale

Skole og Forældre har udviklet dette princip for arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale til inspiration til skolebestyrelserne.

Formål:

  • Sikre højst mulig læring og trivsel blandt eleverne.
  • Sikre et fagligt og socialt udviklende miljø for det pædagogiske personale.

Mål:

  • Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.
  • Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, fx AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.
  • Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn, etnicitet.
  • I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.

De næste skridt:

  1. Skolelederen formidler princippet til forældre, elever og medarbejdere.
  2. Skolelederen implementerer princippet efter drøftelse med skolebestyrelsen.
  3. Skolebestyrelsen fører tilsyn med, hvordan skolen efterlever princippet.

De formelle rammer:

Princippet ligger i forlængelse af såvel skolens værdiregelsæt og skolens øvrige principper som af kommunens mål og rammer samt Folkeskoleloven. Sidstnævnte angiver i § 45, stk. 2, at ”Skolelederen leder og fordeler arbejdet mellem skolens ansatte og træffer alle konkrete beslutninger vedrørende skolens elever. Lederens konkrete beslutninger vedrørende skolens elever inden for de mål og rammer og principper, som kommunalbestyrelsen henholdsvis skolebestyrelsen har fastsat, kan ikke behandles af kommunalbestyrelsen”.

Senest opdateret den

10. juli 2015

af

pe

Læs også

27.11.15
Inspirationsprincip for kontaktforældre
Skole og Forældre har udviklet dette princip for kontaktforældre til inspiration til skolebestyrelserne
14.08.15
Princip for skolens arbejde med elevernes læring
Skole og Forældre har udviklet dette princip for skolens arbejde med elevernes læring til inspiration til skolebestyrelserne.