Må skolebestyrelsen få fortrolige oplysninger af skolelederen?

Må skolebestyrelsen få fortrolige oplysninger af skolelederen?

Når vi fører tilsyn, sker det, at der bliver rejst spørgsmål, som kun kan blive dækkende besvaret, hvis vi får fortrolige oplysninger. Men må skolebestyrelsen få fortrolige oplysninger fra skolelederen?

Svar:

Det korte svar er ja – hvis oplysningerne er relevant for skolebestyrelsens arbejdsopgaver.

Udgangspunktet for skolelederens udlevering af oplysninger til skolebestyrelsen er folkeskolelovens § 44. Her står der blandt andet, at skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, og at skolens leder skal udlevere enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder præciserede i et brev i 2009, at skolelederen har pligt til at udlevere oplysninger, hvis oplysningen er af væsentlig betydning for skolebestyrelsens virksomhed.

Skolebestyrelsen har som udgangspunkt ikke krav på at få personfølsomme oplysninger, eksempelvis en enkelt elevs resultater i de nationale test eller en enkelt lærers besvarelser af en APV.

Men skolebestyrelsen har krav på en oversigt på klasse- eller årgangsniveau over elevernes resultater i de nationale test, hvis det eksempelvis er et led i skolebestyrelsens tilsyn med skolens faglige niveau. Skolebestyrelsen har også krav på at få de overordnede konklusioner af lærernes APV, hvis skolebestyrelsen vil føre tilsyn med arbejdsmiljøet blandt lærerne.

Der er ikke noget problem i, at en konkret sag er baggrunden for, at skolebestyrelsen ønsker at føre tilsyn på et bestemt område. Skolebestyrelsen skal her bede skolelederen redegøre for og eventuelt udarbejde en handlingsplan for, hvordan eksempelvis arbejdsmiljøet blandt lærerne kan blive bedre, eller hvordan det faglige niveau på skolen kan løftes.

Skolebestyrelsens behandling af sager, hvor der indgår fortrolige oplysninger, skal også, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre, fremgå af referatet fra skolebestyrelsens møder, så forældrene kan se, at skolebestyrelsen reagerer på et dårligt arbejdsmiljø eller bidrager til, at skolens ledelse arbejder på at højne det faglige niveau på skolen.

Et skolebestyrelsesmedlem må naturligvis ikke offentliggøre fortrolige oplysninger. Om der er tale om fortrolige oplysninger skal afklares i hvert enkelt tilfælde.

Senest opdateret den

21. september 2016

af

pe

Læs også

18.11.14
Understøttende undervisning
Her kan skolebestyrelserne få hjælp til at lave det lovpligtige princip for understøttende undervisning. Der er principper til inspiration,...
20.12.16
Hjælp til høringssvar om budgetmodeller
Vores kommune har bedt om et høringssvar til en række mulige budgetmodeller for folkeskolen. Kan vi få noget sparring i den forbindelse?