Bevar fokus på barnet trods nye fraværsregler

 • Billede af en åben kalender og kuglepen

Bevar fokus på barnet trods nye fraværsregler

Ved årets start indførte regeringen nye regler om fravær i folkeskolen. Det betyder, at forældre kan miste børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis deres barn er for meget væk fra skolen uden at have fået lov. Men fokus bør være et andet, nemlig på samarbejde om bekymrende fravær, mener Skole og Forældre.

Af Ulla Hinge Thomsen

Du har sikkert hørt, at der fra i år gælder nye regler for fravær i folkeskolen. De nye regler er ifølge undervisningsministeriet gennemført for at få forældre til at tage en større del af ansvaret for, at børn, der ikke er syge, kommer i skole. Metoden er, at kommunerne kan nægte forældre børne- og ungeydelse i et kvartal, hvis deres børn har 15% ulovligt fravær eller derover. Ulovligt fravær er, når eleven hverken er meldt syg eller har fået lov til at blive væk af anden årsag. 15% pr. kvartal svarer typisk til 6-9 dage, afhængigt af hvilket kvartal, der er tale om. Derfor noterer lærerne hver dag børnenes fravær i Aula.

De nye regler er ikke populære hos Skole og Forældre.

”Vi skal på skolerne tage bekymrende elevfravær meget alvorligt, men lovgivning om økonomisk straf af forældrene løser ikke problemet. De undergraver tilliden i skole-hjem-samarbejdet,” siger Skole og Forældres formand Rasmus Edelberg.

12 %

af forældrene har konstateret fejl i skolens registrering af deres barns fravær. Hvordan ser det ud på jeres skole?

Ferie og forkant

I Skole og Forældres Forældrerådgivning har man allerede hørt fra forældre, der er i tvivl om, eller i klemme i, de nye regler. Overordnet kan problemet deles i tre grupper. Den første gruppe er forældre, der ønsker at lade barnet holde fri uden for skoleferierne og er i tvivl om, hvorvidt skolen virkelig kan sige nej til det.

”Man har altid skullet spørge om lov til ekstra fri. Det nye er den økonomiske sanktion. Der er store forskelle på, hvordan skolelederne fortolker reglerne og også på, hvor meget man rejser i forskellige landsdele. Vi opfordrer altid til, at man får en god dialog med sin skoleleder og tager hensyn til planlagte specialundervisningsforløb. Så vil de fleste skoler være til at tale med,” siger Anne Klebak, leder af Skole og Forældres Forældrerådgivning.

Hvis et barn skal til bøjletandlæge eller en rund fødselsdag, kan reglerne også forvirre.

”I dag skal man være mere på forkant end før. Det er ikke længere nok at sende barnet af sted med en besked bagefter, hvis barnet ikke har været i skole, og det kan godt blive et problem, hvis man for eksempel får omgangssyge, og man i forvejen lå lige på vippen. Hvis først barnet har fået ulovligt fravær, er det ikke alle skoler, der vil flytte ”krydset” igen, og det kan de altså godt,” siger Anne Klebak.

54 %

af forældrene har ikke tjekket skolens registrering af deres børns fravær i Aula. Har jeres skole orienteret forældrene om, hvordan de kan finde information om deres barns fravær?

Skolevægring – brug for hjælp

De to andre grupper, der ringer til Forældrerådgivningen, er mere sårbare.

”Den ene gruppe er dem, der er blevet adviseret, efter at barnet har haft 10 procent fravær (se boks, red.). De kan blive bange for, at der nu går et system i gang, som også handler om, at kommunen kommer hjem til dem og måske i yderste konsekvens fjerner deres barn. Der kan vi berolige med, at denne her forordning ikke handler om andet end fravær, og at der går en dialogproces i gang, hvor de også vil blive hørt,” siger Anne Klebak.

Den tredje gruppe burde være omfattet af det lovlige fravær, der skyldes sygefravær. Det er forældre til børn, som er hjemme på grund af skolevægring eller andre problemer.

”Hvis de ikke er tilknyttet børnepsykiatrien eller har en henvisning fra egen læge, kan de risikere at falde ned mellem to stole. Her burde et forløb allerede have været sat i værk, når fraværet når så langt, men det er måske ikke sket endnu, og der henviser vi for eksempel til PPR’s åbne anonyme rådgivning, hvor de kan få hjælp,” siger Anne Klebak.

I begge grupper er det, forældrene har mest brug for, et tæt samarbejde med skolen om at få børnene i skole. Og dét kan komme i fare på grund af pengene.

”Her minder vi forældrene om, at dette faktisk er en mulighed for at sige, at man har brug for hjælp til at få sit barn i skole. Og at det ikke er for altid, man mister pengene, men for et enkelt kvartal,” siger Anne Klebak, der opfordrer skolerne til at vende fokus mod børnene.

”Det hele handler om den skærpede opmærksomhed om det bekymrende fravær, og det er der jo ikke en kategori, der hedder i bekendtgørelsen. Det kræver en analyse af situationen, fordi det kræver kendskab til børnene,” siger hun.

Rasmus Edelberg så helst reglerne afblæst igen.

”De nye regler undergraver tillid i skole-hjem-samarbejdet og bør afvikles. Sociallovgivning bør støtte skolens arbejde og ikke belaste det, hvis vi skal nå målet om at begrænse langtidsfravær i folkeskolen,” siger han.

3 ud af 10

forældre er ikke klar over, hvad de nye regler om fravær konkret betyder for dem. 22 % af forældrene ved ikke, hvornår deres barns skole kategoriserer fravær som ulovligt. Er jeres forældre blevet informeret om skolens måde at fortolke reglerne på?

Det siger forældrene om de nye fraværsregler

”Det er ikke godt, når man har et barn med diagnose, som ikke er i det rette skoletilbud. Vi forældre skal selv betale 600 kr. for lægeerklæring hver 14. dag for ikke at få ulovligt fravær.”

”Da det er op til den enkelte skoleleder at definere hvad han/ hun vil give lovligt fravær til, er det jo meget forskelligt, hvordan reglerne tolkes. Savner en mere klar retningslinje for, hvad der er lovligt og ulovligt fravær.”

”Jeg synes det er et udemærket træk til de familier, der ”gambler” med, at skolen er ”ad hoc” og ikke prioriterer skolen for deres børn - både for deres egne børns skyld, men også for fællesskabet og lærernes mulighed for at lave god undervisning med fremdrift for de elever der ER i skole. Det kræver tid fra klassen, at ”samle op” på elever, der ikke kommer dagligt - og det er irriterende, at det skal trække læringen ned i en klasse!”

”Jeg har oplevet, at lærerne registrerer fravær, selvom min datter har været i skole. Jeg tror ikke, de får rettet det, selvom jeg har skrevet til dem om det. Den ene gang kom min datter for sent, fordi hun skulle til tandlægen, og så fik hun ulovligt fravær hele dagen.”

”I mine børns to klasser bliver det registreret forskelligt. Den ene registrerer fravær pr lektion, mens den anden registrerer ulovligt fravær for sygdom og for hele dagen, hvis man skal gå lidt før. Det virker fjollet, at det skal være forskelligt.” ”Det er på tide, at det får konsekvenser for forældrene, hvis de ikke tager ansvar.”

”Hvis reglen forhindrer os at tage ud på en længere rejse, vil jeg være meget imod.” Kilde: Uddrag af besvarelser fra undersøgelse foretaget i marts 2020 af magasinet Skolebørn med besvarelse af 1.105 forældre til børn i folkeskolen.

2 ud af 10

forældre bekymrer sig over, om de kan blive trukket i børnepenge på grund af deres barns fravær fra skolen.

Det kan skolebestyrelsen gøre

 • Tag fravær op på et møde. Bed skolelederen gøre rede for fraværsstatistikken generelt. På grund af de nye regler findes der nemlig valide data, og de kan give et fingerpeg om trivslen på skolen. Se løbende på, hvordan fraværsstatistikken udvikler sig.
 • Spørg ind til, hvilke indsatser skolen har over for fravær og specifikt over for børn med skolevægring.
 • Opfordr til, at fraværsstatistikken bliver en del af ledelsens dialog mellem ledelse og teams, når der tales om børnene – brug det som et redskab til udvikling.
 • Se på, hvordan skolen kommunikerer med forældrene om fravær. På uvm.dk/fravær ligger nogle gode skabeloner til breve, der holder tonen god.
 • Se også dette temahæfte om fravær.

Det betyder de nye regler om fravær

Der findes tre former for fravær:

 1. Fravær på grund af sygdom, funktionsnedsættelse el.l. – lovligt
 2. Fravær med skoleledelsens tilladelse (ekstraordinær frihed). Det kan fx være en ekstra ferie, en ekstra fridag i forbindelse med en særlig begivenhed el.l., som ledelsen på skolen giver tilladelse til på forhånd – lovligt  
 3. Ulovligt fravær – når dit barn bare bliver væk uden at få lov.
 • Hvis forældre ikke melder deres barn syg samme dag, som det er blevet væk fra skole, eller hvis de ikke spørger på forhånd – og får ja til – at barnet holder fri, skal eleven noteres for ulovligt fravær.
 • Det er op til skolen at definere, hvor meget for sent en elev må komme uden at blive noteret for fravær. Alle skoler bør oplyse forældre og elever om deres håndtering af den nye bekendtgørelse, hvilket blandt andet er, hvordan forældrene skal melde deres barn sygt, hvornår på dagen, de skal gøre det og for eksempel hvornår en elev, der kommer for sent, regnes for fraværende den pågældende dag.
 • Skolen skal hver dag notere om eleverne er i skole og har pligt til at kontakte forældrene, hvis eleven har ulovligt fravær. Hvis elevens ulovlige fravær når 10% inden for et kvartal, skal skolen advare forældrene om, at de kan miste din børne- og ungeydelse, hvis fraværet når 15%.
 • Mange kommuner tilbyder, at forældrene via Aula kan følge med i deres barns fravær under modulet ”Mit barns fravær”.
 • Forældre kan klage til Ankestyrelsen. Hvis kommunen træffer afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen i et kvartal.
 • Læs mere om de nye regler på www.uvm.dk/folkeskolen/organisering-og-ledelse/foraeldrenes-rolle/fravaersregler-i-folkeskolen/materiale-til-foraeldre

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet

Udgivet den

24. april 2020

af

Læs også

02.04.24
Flere henvendelser om vold og overgreb end forventet
En gennemgang af samtlige henvendelser til Forældrerådgivningen i årene 2020-2024 viser, at der er flere henvendelser om vold og seksuelle krænkelser...
20.03.24
Ny aftale: Mere indflydelse til skolebestyrelserne
I den nye aftale, der er indgået mellem regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, om...