Landsorganisationens aktiviteter

Landsorganisationens aktiviteter

Skole og Forældres årsberetning 2015

Magasinet Skolebørn

Flere læser Skolebørn online
Igen i år har der været en stor stigning i antallet af læsere til onlineudgaven af Magasinet Skolebørn henvendt til den brede forældregruppe. I årets første ni måneder har der været næsten 170.000 brugere forbi magasinet, som i gennemsnit har læst tre sider hver. I 2014 var der ca. 50.000 læsere pr. magasin, mens det i 2015 er steget til 70.000.

En del af årsagen er, at artiklerne bliver lagt på Facebook efter seks uger. Specielt maj-nummeret med tema om inklusion har været læst af mange. Den største læsersucces online var to artikler om særligt sensitive børn, der er blevet læst i alt næsten 60.000 gange. Den næstmest læste artikel handler om god undervisning i årets første nummer om faglighed. Derudover bliver artikler med gode råd til forældre læst meget i onlineudgaven.

Også antallet af tilmeldinger til Skolebørns nyhedsbrev er steget fra 12.500 i september 2014 til 16.500 i september 2015.

Skole og Forældre laver løbende spørgeskemaundersøgelser blandt de tilmeldte forældre, som bruges i det politiske arbejde og som hovedhistorier i temanumrene af Skolebørn. Disse undersøgelser giver ofte anledning til omtale i pressen og opmærksomhed hos Skole og Forældres interessenter.

Det nyeste nummer af magasinet er som tidligere forbeholdt medlemsskolerne, ligesom det trykte magasin som hidtil sendes direkte til de forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer på Skole og Forældres medlemsskoler. I det trykte magasin er der fortsat fokus på at give inspiration og gode råd til skolebestyrelsesarbejdet.

Gå til Skolebørn.dk

Kursusvirksomhed

Årets kursusaktivitet har været moderat, i forhold til forrige års aktivitet. Instruktørnetværket har gennemført omkring 50 kurser, specielt med fokus på skolebestyrelsesarbejde og de mange elementer i folkeskolereformen fra inklusion til forældresamarbejde.

Regionale Viden- og Erfaringsseminarer 2015

Seminarerne, som er en del af projektet Kompetenceløft for skolebestyrelser, er kursusudvalgets ansvarsområde og blev gennemført i april måned.  Over 300 skolebestyrelsesmedlemmer deltog i de 5 regionale seminarer. Det overordnede tema for seminarerne var skole-hjem-samarbejde, som blev belyst gennem følgende plenumoplæg:

 • Lektor Hanne Knudsen: ”Ansvar for ansvar”

 • Psykolog og forfatter John Aasted Halse: ”Opdragelse – et fællesanliggende mellem skole og hjem”

 • Ekstern lektor Nina Hein: ”Imellem fællesskab og individuel præstation: fordeling af ansvar for et udeleligt projekt”

 • Ph.d. studerende, DPU Helle Plauborg, tema: ”Hvordan spiller det sociale, det faglige og det didaktiske sammen?

Efterfølgende gennemførtes to dialogseminarer runder med erfaringsudveksling og gensidig inspiration, hvor skolebestyrelsesmedlemmerne drøftede temaerne:

 • Understøttende undervisning
 • Lektiecafé
 • Samarbejdet med lokalområdet
 • Digitalisering i skolen
 • Skole/hjem-samarbejde og fordeling af ansvar henholdsvis for skole og forældre

Der er udarbejdet et inspirationskatalog med deltagernes input til de forskellige temaer og det findes på Skole og Forældres hjemmeside sammen med oplægsholdernes præsentationer: Evaluering af seminarerne viste, at knap 94 % af besvarelserne var enten meget tilfredse eller tilfredse med dagens forløb.

Gå til Viden- og Erfaringsseminarer 2015

Udgivelser

Skole og Forældre har udarbejdet en folder ”Guide til kontaktforældre”, som skolerne kan give kontaktforældrene, så disse kan guides i gang med arbejdet fra starten af det nye skoleår. Folderen Guide til kontaktforældre var klar til salg i august måned og der er solgt ca. 1.800 stk. af guiden indtil nu ved redaktionens afslutning. Læs mere om folderen i Skole og Forældres nye webshop. Se et par sider af guiden: Gå til teaser.

Hæfte 2 Skolebestyrelsens arbejde - Elevernes udbytte af undervisningen blev udgivet i januar og er andet hæfte i en serie af syv hæfter, som behandler centrale emner i skolebestyrelsens arbejde.

Hæfte 3 Skolebestyrelsens arbejde – samarbejdet mellem skole og hjem blev udgivet i august og er tredje hæfte i serien.

Begge hæfter er publiceret som led i Skole og Forældres projekt Kompetenceløft til skolebestyrelser , som er finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.
 
Der blev udsendt 10 gratis foldere af hæfte 2 og 3 til alle landets folkeskoler.

De nuværende tre udgivne hæfter kan købes i trykt udgave i Skole og Forældres webshop og her kan de ligeledes frit downloades: www.skole-foraeldre.dk/udgivelser

Skolebestyrelsens håndbog, som blev udgivet i september 2014 har solgt i alt i 1.600 eksemplarer.

Gå til Skole og Forældres webshop
 

Pressearbejde

Medio september 2015 var der tilmeldt 2.534 personer på udsendelseslisten til organisationens pressemeddelelser pr. e-mail. Det er godt 100 mere end året før. I løbet af de første ni måneder af 2015 udsendte Skole og Forældre 10 pressemeddelelser. Overskrifterne på pressemeddelelserne var blandt andet:

 • Reformens hensigt om skoledagens længde skal overholdes

 • Stadigt flere forældre er utilfredse med folkeskolereformen

 • Folkeskolen skal have bedre kvalitet og flere penge

På udsendelseslisten findes der, ud over medier, alle medlemmer af kommunernes skoleudvalg, et bredt udsnit af andre af folkeskoleverdenens aktører, samt alle øvrige, der har haft lyst til at tilmelde sig.
Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen, er fortsat solidt til stede i det danske mediebillede som repræsentant for de danske skoleforældre. Hun blev ifølge Infomedia citeret 848 gange i danske medier i 1. halvår 2015. Det er tilfredsstillende og på niveau med andre interessenter på folkeskoleområdet, eksempelvis skoleledernes formand.

Tabel 1: Omtaler af Skole og Forældres formand i danske medier:

Skole og Forældre udsender også et nyhedsbrev til medlemmerne. Nyhedsbrevet bliver udsendt 6 – 10 gange om året. Nyhedsbrevet indeholder en opsamling af pressemeddelelser, nyheder m.v., så medlemmerne har mulighed for at holde sig opdateret om Skole og Forældres løbende produktion af viden m.v.
En kraftig nedgang i antallet af skoler har betydet færre medlemmer, men på grund af en stadig bedre datakvalitet er det lykkedes at fastholde antallet af modtagere af nyhedsbrevet siden 2013.

Figur B: Antal modtagere af nyhedsbrev til medlemmer:

Hjemmesider og sociale medier

Figur C: Antal unikke brugere på Skole og Forældres hjemmesider:

Alle Skole og Forældres hjemmesider (undtagen www.skoleborn.dk) blev relanceret i foråret 2015. Den største tekniske ændring var, at de nye hjemmesider er responsive, det vil sige, at hjemmesiderne automatisk tilpasser sig forskellige skærmstørrelser – fra store skrivebordsskærme til små smartphoneskærme. Hjemmesiderne blev også opdateret grafisk og tilført nyt indhold, blandt andet en stor opdatering og udvikling af afsnittet Skolebestyrelsens værktøjskasse.
Antallet af unikke brugere på alle Skole og Forældres hjemmesider udvikler sig fortsat positivt fra 2014 til 2015.
Den største enkeltfaktor bag den positive udvikling er markedsføringen af artikler, pressemeddelelser m.v. på Facebook. Her har Skole og Forældre i især 2015 brugt midler på at markedsføre artikler på Facebook med såkaldte boost, hvor man mod betaling får et opslag vist i en defineret målgruppes ”strøm”.
I løbet af de første tre kvartaler af 2015 kom 9 procent af trafikken til www.skole-foraeldre.dk fra Facebook. På magasinet Skolebørns hjemmeside var det tilsvarende tal 36 procent.
Disse tal repræsenterer en stor udvidelse af læserskaren til en artikel.

Mange mediefolk og beslutningstagere opholder sig på Twitter, eksempelvis Folketingets ordførere på folkeskoleområdet. Derfor er både Skole og Forældre og formand Mette With Hagensen til stede på Twitter. Landsorganisationens Twitterprofil havde 1. oktober 2014 325 følgere. 1. oktober 2015 var tallet steget til 945. Twitter bliver primært brugt til at formidle Skole og Forældres synspunkter m.v. i form af pressemeddelelser og nyheder. Skole og Forældres formand bruger blandt andet Twitter-profilen til dialoger med folkeskolens øvrige parter. Hun er gået fra 498 følgere den 1. oktober 2014 til 1042 følgere et år senere.

Rådgivning af medlemmer og statistik

Rådgivning af skolebestyrelsesmedlemmer er et af foreningens tilbud til medlemmer. Rådgivningen foregår både pr. telefon og mail og betjenes af udvalgte medarbejdere på sekretariatet.

Både nye og erfarne skolebestyrelsesmedlemmer ringer for at sparre med sekretariatets medarbejdere om både enkle problemer og komplicerede sager. Alle henvendelser registreres og der har været 242 rådgivninger i 2013 og 303 i 2014 og 189 i løbet af de første 8 måneder af 2015. To tredje del af spørgsmålene er telefoniske henvendelser og fire ud af ti henvendelser er fra skolebestyrelsesformænd.

Spørgsmålene handler hyppigt om samarbejdsrelationen til skolelederen, hvordan man laver et princip og formalia i forbindelse med forretningsorden, styrelsesvedtægt m.v. Også skolebestyrelsens muligheder i tilsynet og skolestrukturer er hyppige emner. I rådgivningen henvises som supplerende information ofte til værktøjskassen for skolebestyrelser på Skole og Forældres hjemmeside.

Eksterne råd og udvalg

Skole og Forældre er en særdeles brugt partner i skoleudviklingen i Danmark. Skole og Forældre har repræsentanter siddende i de vigtigste fora, som ministeriet har nedsat og i mange af skoleinteressenternes ledende organer. Desuden bliver Skole og Forældre løbende kontaktet af firmaer og organisationer, der ønsker forældres bidrag til udviklingsprojekter. Når formålet med disse projekter flugter med Skole og Forældres formål imødekommes deres ønske som regel.

Skole og Forældre er fx repræsenteret i:

 • Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Kvalitetsforum for folkeskolen, hvor Skolelederforeningen, DLF, KL, BUPL, BKF og Danske Skoleelever også sidder med
 • Rådet for Børns Læring, som rådgiver ministeren

 • Repræsentantskabet for Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 • Bestyrelsen for Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM)

 • Advisory Board for Projekt for forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling

Det er hovedbestyrelsen der udpeger repræsentanter til de forskellige råd og udvalg. Listen over de ca. 35 råd og udvalg Skole og Forældre udøver sin indflydelse i findes på hjemmesiden her.

<Forrige - Næste>

(Gå til beretningens indholdsfortegnelse)

Senest opdateret den

23. februar 2021

af

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018