Tilsyn med skolen

Tilsyn med skolen

Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager.

Skolebestyrelsen kan fra skolens leder indhente enhver oplysning om skolens virksomhed, som er nødvendig for at varetage tilsynet.

Skolebestyrelsens tilsyn med skolen er beskrevet i folkeskolelovens § 44 stk. 1.

Selv om det af lovens ordlyd fremgår, at personale- og elevsager er undtaget fra skolebestyrelsens tilsyn, betyder dette ikke, at skolebestyrelsen ikke kan tage sager op, som vedrører personale eller elever.

Af bemærkningerne til loven fremgår det, at indsættelsen af ”personale- og elevsager”  er begrundet i hensynet til kommunalbestyrelsens ansættelses- og afskedigelseskompetence og hensynet til beskyttelse af personhenførbare oplysninger. Forslaget er ikke til hinder for, at skolebestyrelsen fortsat kan tage spørgsmål op med skolelederen, der har sit udgangspunkt i konkrete personsager, og skolelederen kan i samme omfang som hidtil videregive personoplysninger til skolebestyrelsen til brug for behandlingen af det rejste spørgsmål. Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, om videregivelse af en given oplysning er berettiget i henhold til straffelovens og forvaltningslovens regler om tavshedspligt, persondataloven m.v.

Undervisningsministeren bekræfter dette i et svar til Uddannelsesudvalget af 13.05.2009: ”Den foreslåede præcisering skal blot tydeliggøre – hvad der antages også at gælde i dag – at det er skolelederen henholdsvis kommunalbestyrelsen, der har beslutningskompetencen i elev- og personalesager. Skolebestyrelsen vil fortsat kunne drøfte konkrete sager som led i sin virksomhed, herunder sit tilsyn. Konkrete spørgsmål i relation til bestemte elever eller medarbejdere kan således meget vel være et godt afsæt for generelle spørgsmål om skolens virksomhed, som skolebestyrelsen kan og bør diskutere.”

Skolebestyrelsen kan med andre ord føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed: De fysiske forhold, som fx bygningernes eller skolemøblernes tilstand, undervisningens indhold, omfang og kvalitet, undervisningsmidler, SFO'en, elevernes trivsel, ledelsen af skolen osv. Kort sagt: Alt hvad der sker på skolen er omfattet af skolebestyrelsens tilsynsret. Konkrete personale- og elevsager hører under skolelederens kompetenceområde, og skolebestyrelsen har således ikke pligt til at føre tilsyn med disse. Men der er ikke noget i vejen for, at skolebestyrelsen i sit tilsyn kan tage udgangspunkt i konkrete personale- eller elevsager.

Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Tilsynet udøves således også på skolebestyrelsens møder og ikke ved, at de enkelte skolebestyrelsesmedlemmer går rundt på skolen med en "tilsynskasket" på hovedet. Tilsynet består derfor i, at skolebestyrelsen udbeder sig en redegørelse for en bestemt sag eller område fra skolelederen. Skolelederen er forpligtet til at forsyne skolebestyrelsen med alle oplysninger, som er relevante for deres tilsyn. Hvis tilsynet tager udgangspunkt i sager vedrørende konkrete elever eller ansatte er skolelederen underkastet lovens almindelige bestemmelser om tavshedspligt

Selv om tilsynet foregår på skolebestyrelsens møder er der intet i vejen for, at det tager udgangspunkt i konkrete iagttagelser eller oplevelser, skolebestyrelsens medlemmer har haft i deres færden på skolen. Skolebestyrelsen har også ret til at overvære undervisningen i klasserne efter aftale med skolens leder.                     

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre