Organisationens indre linjer

 • Skole og Forældres hovedbestyrelse 2015-2016.

Organisationens indre linjer

Skole og Forældres årsberetning 2016

DropMob logo

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens 23 medlemmer mødtes til 4 møder i Middelfart i 2016, hvoraf de to var internatmøder. Hovedbestyrelsens opgave er bl.a. at fastlægge foreningens politik mellem landsmøderne og det blev i årets løb til drøftelse og vedtagelse af to nye politikområder, nemlig digitalisering i skolen og inklusion. De nye politikker kan ses her: www.skole-foraeldre.dk/artikel/holdningspapirer.

Som udløber af landsmødet 2015 har hovedbestyrelsen drøftet og godkendt et sæt standardvedtægter for lokalafdelinger, med henblik på at gøre det nemmere at etablere nye lokalafdelinger. Som en anden udløber fra landsmødet har hovedbestyrelsen valgt at etablere Netværk for specialundervisning, som skal styrke videndeling blandt alle interesserede medlemmer.

Endelig har hovedbestyrelsen arbejdet med udkast til arbejdsprogram for 2016, givet input til en forretningsmodel for et nyt forældretilbud og godkendt budget og regnskab.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget blev valgt på hovedbestyrelsesmødet i januar og består af 7 medlemmer, der har mødtes 6 gange af 4 timer i Skole og Forældres sekretariat i København. Forretningsudvalgets opgave er bl.a. at bidrage til, og føre tilsyn med, at landsmødets og hovedbestyrelsens beslutninger bliver ført ud i livet. De følger driften i foreningen, herunder i sekretariatet, i økonomien og i formandsskabet og de bidrager til foreningens løbende politiske stillingtagen.

Forretningsudvalget har desuden, typisk i samarbejde med sekretariatet, forberedt flere beslutningsforslag til hovedbestyrelsen, herunder om standardvedtægter, Netværk for specialundervisning, budget og arbejdsprogram.

Endelig deltog 6 af forretningsudvalgets medlemmer i et væld af debatarrangementer på Folkemødet i Allinge. De bidrog til at sætte skolebestyrelsen og forældrene på landskortet i skoledebatter om bl.a. åben skole, skolens formål, lektier, forældrenes rolle, m.m.

Kursusudvalg

Udvalget nyvælges hver år efter landsmødet og udvalgets seks medlemmer består af repræsentanter  fra forretningsudvalget, hovedbestyrelsen samt instruktørnetværket.
Michael Dyrehave blev på første møde genvalgt som formand for kursusudvalget.
Udvalget har afholdt fire møder i 2016 og der er planlagt endnu et møde i år samt et møde i starten af januar 2017.
Kursusudvalget har ud over neden for nævnte ansvarsområder haft fokus på kursusmaterialer for DropMob kurserne (læs mere om DropMob-projektet i afsnittet Projekter) og arbejder p.t. blandt andet på kursusmateriale om: Skolens budget, Skole-hjem-samarbejde, Forældrenes medansvar for klassens trivsel.

Kursusudvalgets ansvarsområder er: Kursusaktivitet, herunder udarbejdelse af materialer, uddannelse af nye instruktører samt gennemførelse af ad hoc møder for instruktørerne i forbindelse kick off på bl.a. projekter og kampagner.
Endvidere står udvalget med ansvaret for tema, indhold og gennemførelse af de Regionale Viden- og Erfaringsseminarer samt for fredag aftens program på Landsmødet.

Instruktørudvalg

Instruktørnetværket er Skole og Forældres spydspidser og ambassadører der gennem kurser formidler organisationens erfaringer og konkrete redskaber til opgaverne i skolebestyrelsen og for skolens forældre. Netværket består p.t. af 26 instruktører, fordelt over hele landet. Instruktørerne rekrutteres ad hoc blandt aktive skolebestyrelsesmedlemmer. Disse gennemfører et uddannelsesforløb, inden de evt. optages i netværket. I maj/juni måned gennemførtes et uddannelsesforløb som resulterede i 10 nye instruktører i netværket.
Instruktørnetværket har været samlet to gange i perioden dels et internatmøde med fokus på bl.a. udvikling af nye kursusmaterialer, erfaringsudveksling samt input om at facilitere processerne og dels et dagmøde, som var Kick-off møde for DropMob kampagnens kurser. Instruktørnetværket bidrog igen i år til gennemførelsen af de regionale Viden- og Erfaringsseminarer, både med indlæg og praktisk hjælp.

Kursusudvalget vurderer løbende behovet for at rekruttere nye instruktører til netværket.

Politikudvalg

Skole og Forældres politikudvalg er motoren i foreningens politikudvikling. Udvalget forbereder politiske diskussioner til hovedbestyrelsesmøderne om aktuelle emner og politikudvalget udmønter efterfølgende diskussionerne i politikpapirer, der godkendes af hovedbestyrelsen.
I løbet af 2016 har politikudvalget udarbejdet en politik for digitalisering og en politik for inklusion og integration er på vej.
Ud over Skole og Forældres formand, der er født medlem af udvalget, består politikudvalget af to permanente udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer og to ad-hoc-medlemmer, der udskiftes hver gang et nyt emne behandles. I 2016 har Jon Madsen været formand for Politikudvalget.

Lokalafdelinger

I et antal kommuner mødes repræsentanter for skolebestyrelserne i mere eller mindre formelle netværk, der også kan rumme repræsentanter for ikke-medlemsskoler. Typisk består disse netværk af skolebestyrelsesformændene, der koordinerer sager og indsatser, der har betydning for alle kommunens skoler, eksempelvis budgettet.
En egentlig fungerende lokalafdeling findes i dag alene i Københavns Kommune – Skole og Forældre København. Lokalforeningen får et tilskud fra Københavns Kommune og foruden almindeligt bestyrelsesarbejde arrangerer lokalforeningen blandt andet også kurser for skolebestyrelsesmedlemmer.

Sekratariatet

Sekretariatet har til huse i en større andelslejlighed i København. Der er pr. oktober 2016 ansat 10 medarbejdere, 1 leder og 3 studentermedhjælper på sekretariatet, svarende til ca. 11 årsværk.

 • Morten Kruse, sekretariatschef
 • Ingelise Andersen, projektleder, kursusansvarlig, medlemsrådgiver
 • Stig Poulsen, kommunikations- og presseansvarlig, webredaktør, medlemsrådgiver
 • Jens Tovgaard, regnskabsfører og medlemsrådgiver
 • Gitte Rokkedahl, administration og medlemsservice (ansat fra september 2016)
 • Lizzi Ege Johansen, landsmøde, redaktionssekretær og udgivelser
 • Tina Sprogøe, administration og medlemsservice
 • Charlotte Broe, koordinator for Forældrerådgivningen
 • Maj Carboni, redaktør for medlemsmagasinet Skolebørn (barsel fra maj 2016 - april 2017)
 • Poul Exner, delprojektleder i projektet Kompetenceløft til skolebestyrelser
 • Karin Garde Frandsen, projektleder for DM i skoleudvikling

Skole og Forældres ansatte har brugt deres tid således i 2016:
Ressourceudnyttelse: årsværk og fordeling i %
Foreningsdrift: Administration, økonomi, foreningsfora
Kommunikation: Kommunikation, politik, presse, udgivelser, magasinet Skolebørn, skolebestyrelsesrådgivning
Kurser: Kursusplanlægning og -administration
Projekter: Forældrerådgivningen, Kompetenceløft til skolebestyrelser, DropMob med Red Barnet

< Forrige  -  Næste >

(Gå til beretningens indholdsfortegnelse)

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

mhk

Læs også

udgifter_fordeling
31.10.17
Regnskab for 2016
Skole og Forældres årsberetning 2017
Klasse. Illustration: Pernille Mühlbach
07.11.16
Skole og Forældres årsberetning 2016
Indhold