Undervisningens organisering

Undervisningens organisering

Rammer for organisering og tilrettelæggelse af undervisningen på skolen

I folkeskolelovens formål §2, stk. 2, pålægges skolelederen ansvaret for at fastlægge undervisningens organisering og tilrettelæggelse, inden for rammerne af folkeskoleloven, kommunalbestyrelsens og skolebestyrelsens beslutninger. § 44 stk. 2, 1. pkt. pålægger skolebestyrelsen at fastsætte principper for undervisningens organisering. 

Der skelnes mellem organisering og tilrettelæggelse.

Organisering af undervisningen er de overordnede mål og rammer for skolens undervisning. I folkeskolelovens kap. 2 om grundskolen og kap. 2 a om 10. klasse er det fastlagt, hvilke fag der skal undervises i og på hvilke klassetrin, det skal foregå. Det er også nævnt, i hvilke obligatoriske emner der skal undervises, og hvilke andre aktiviteter, der kan foregå i folkeskolen, fx ekskursioner, lejrskoler, praktik og skolerejser. Dette er den overordnet ramme. Herudover kan kommunalbestyrelsen have besluttet yderligere konkretisering af rammerne for kommunens skoler. På den enkelte skole har skolebestyrelsen fået pålagt ansvaret for at fastsætte principper (§44, stk. 2, 1. pkt.), der giver skolelederen rammer og mål for, hvordan elevernes undervisningen organiseres i skolens hverdag.

Tilrettelæggelse af undervisningen er skolelederens overordnede pædagogiske ansvar på skolen. Lærerne tilrettelægger den konkrete undervisning i hverdagen, som fx hvordan undervisningsdifferentiering målrettes eleverne i den enkelte klasse, hvornår og hvordan holddannelse og understøttende undervisning bruges for at give eleverne det bedste udbytte af undervisningen, og hvordan undervisningen tilrettelægges, så eleverne bliver så dygtige, de kan. Tilrettelæggelsen sker inden for de af skolebestyrelsen fastsatte principper.

Skolebestyrelsens opgave

Skolebestyrelsen har i folkeskoleloven fået tillagt en væsentlig kompetence, idet bestyrelsen skal fastsætte principper for undervisningens organisering, jf. §44, stk. 2, 1. pkt. I skolebestyrelsens værktøjskasse finder du bl.a. værktøjer og skabeloner til arbejdet med nedenstående principper:

De lovpligtige principper, som skolebestyrelsen skal fastsætte, er:

Elevernes undervisningstimetal på hvert klassetrin

  • Skoledagens længde
  • Understøttende undervisning
  • Holddannelse
  • Samarbejder efter § 3, stk. 4, 1. pkt.” (Den åbne skole)
  • Eventuel undervisning efter § 5, stk. 4” (Hvis kommunalbestyrelsen har besluttet, at der også skal undervises i bestemte fag på andre end de klassetrin, hvor fagene er obligatoriske)
  • Udbud af valgfag
  • Specialundervisning på skolen
  • Elevernes placering i klasser

Skolebestyrelsen kan med fordel også fastsætte principper for andre områder af undervisningens organisering fx:

Find værktøjerne til skolebestyrelsens arbejde med princippet for undervisningens organisering her.

 

 

Senest opdateret den

26. oktober 2020

af

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre