Landsorganisationens indre linjer

Landsorganisationens indre linjer

Skole og Forældres årsberetning 2015

Hovedbestyrelse

Skole og Forældres hovedbestyrelses 23 medlemmer mødtes til fire møder i 2015, hvoraf de to var internatmøder. Hovedbestyrelsen fastlagde på årets første møde, efter oplæg fra formanden, strategien til at nå arbejdsprogrammets mål. På dette møde blev der også valgt medlemmer til forretningsudvalget, politikudvalget og kursusudvalget.

Arbejdet med løbende politikudvikling er et kerneområde for hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen har således i maj måned, efter oplæg fra politikudvalget, fastsat Skole og Forældres politik for kvalitet i undervisningen og i oktober fastsat politik for forældreansvar. Politikpapirer kan ses her 

Hovedbestyrelsen har ansvaret for at godkende regnskabet og budgettet. I maj godkendte hovedbestyrelsen Skole og Forældres regnskab for 2014, der viste et overskud på godt en million kr. blandt andet på grund af et rekordår i salg af kurser.

Endelig har hovedbestyrelsen arbejdet med arbejdsprogrammet for 2016, som er til behandling på landsmødet.


Forretningsudvalg

Forretningsudvalgets syv medlemmer har mødtes seks gange i Skole og Forældres sekretariat i København siden Landsmødet i 2014. Forretningsudvalget har fulgt den daglige drift i sekretariatet og i formandskabet og bidraget til foreningens løbende politiske stillingtagen i forhold til fx udfordringerne omkring implementeringen af skolereformen.

Forretningsudvalget har fulgt de løbende budgetopfølgninger og sammen med sekretariatet gået ind i analyser af foreningens økonomiske bæredygtighed, også på lang sigt. Dette arbejde fortsættes. Desuden har forretningsudvalget fulgt fremdriften af Skole og Forældres projekter og arbejdet med oplæg til hovedbestyrelsen omkring vedtægtsændringer og arbejdsprogram 2016.

  
Kursusudvalg                   

Udvalget nyvælges hver år efter landsmødet og udvalgets seks medlemmer består af repræsentanter fra forretningsudvalget, hovedbestyrelsen og instruktørnetværket.

Udvalget har afholdt fire møder 2015 ved redaktionens afslutning, og der er planlagt endnu et møde i år samt et møde i starten af januar 2016

Kursusudvalget har ud over de nedenfor nævnte ansvarsområder haft fokus på kursusmaterialer om netværksdannelse mellem skolebestyrelserne i den enkelte kommune, skolebestyrelsens tilsynsopgave samt skole-hjem-samarbejde

Kursusudvalgets ansvarsområder er: Kursusaktivitet herunder udarbejdelse af materialer, uddannelse af nye instruktører samt gennemførelse af ad hoc møder for instruktørerne i forbindelse med kick off på bl.a. projekter og kampagner.
Endvidere står udvalget med ansvaret for tema, indhold og gennemførelse af de Regionale Viden- og Erfaringsseminarer samt for fredag aftens program på Landsmødet.


Instruktørnetværk

Instruktørnetværket er Skole og Forældres spydspidser og ambassadører, der gennem kurser formidler organisationens erfaringer og konkrete redskaber til skolebestyrelsens opgaver og skolens forældre.

Netværket består p.t. af 26 instruktører, fordelt over hele landet. Instruktørerne rekrutteres blandt aktive skolebestyrelsesmedlemmer. Disse gennemfører et uddannelsesforløb inden de evt. optages i netværket.

Instruktørnetværket har været samlet to gange i det forløbne år. Dels et internatmøde med fokus på bl.a. udvikling af nye kursusmaterialer, erfaringsudveksling samt input om styrkebaseret læring og kommunikation og dels et dagsmøde med præsentation af nyt trivselsprojekt, erfaringsudveksling, drøftelse af kursusmateriale samt input og inspiration om power-breaks i kursussituationen.

Kursusudvalget vurderer løbende behovet for at rekruttere nye instruktører til netværket.

Politikudvalg

Skole og Forældres hovedbestyrelse nedsatte et politikudvalg i 2014. Formålet med politikudvalget er at give hovedbestyrelsen lejlighed til på udvalgte områder at tage nogle politiske drøftelser, der efterfølgende kan være retningsgivende for Skole og Forældres politiske kurs.
Processen for politikudvalget er, at hovedbestyrelsen vælger et tema, politikudvalget udarbejder et oplæg, oplægget drøftes og vedtages af hovedbestyrelsen.
I løbet af 2015 gennemførtes processen i forbindelse med emnerne; kvalitet i undervisningen og forældreansvar. Gå til holdningspapirer på Skole og Forældres hjemmeside.

Lokalafdelinger

I et antal kommuner mødes repræsentanter for skolebestyrelserne i mere eller mindre formelle netværk, der også kan rumme repræsentanter for ikke-medlemsskoler. Skole og Forældre har lokalafdelinger på Bornholm, Lolland og i København. De tre lokalafdelinger spiller en selvstændig rolle i den lokale skolepolitik og deltager også i den lokale mediedebat.
I løbet af 2015, hvor de kommunale budgetter har været under hårdt pres, har samarbejdet mellem skolebestyrelserne i Odense Kommune eksempelvis spillet en væsentlig rolle i de kommunale budgetforhandlinger med skolebestyrelsernes krav om en bedre finansiering af folkeskolen generelt.

Sekretariat

Der er pr. oktober 2015 ansat 9 medarbejdere, 1 leder og 1 studentermedhjælper på sekretariatet, svarende til ca. 10 årsværk.

 • Morten Kruse, sekretariatschef
 • Ingelise Andersen, projektleder, kursusansvarlig, medlemsrådgiver
 • Stig Poulsen, kommunikations- og presseansvarlig, webredaktør, medlemsrådgiver
 • Jens Tovgaard, regnskabsfører og medlemsrådgiver
 • Jette Larsen, administration og medlemsservice
 • Lizzi Ege Johansen, landsmøde, redaktionssekretær og udgivelser
 • Tina Sprogøe, administration og medlemsservice
 • Poul Exner, delprojektleder i Kompetenceløft til skolebestyrelser
 • Charlotte Broe, koordinator for Forældrerådgivningen
 • Maj Carboni, redaktør for medlemsmagasinet Skolebørn
   

 Figur A: Skole og Forældres ansatte har brugt deres tid således i 2015:

Adm. drift: Administration, service og økonomi
Kommunikation: Kommunikation, politik, presse, udgivelser, magasinet Skolebørn, skolebestyrelsesrådgivning og internationalt arbejde
Kurser: Kursusplanlægning og -administration
Projekter: Forældrerådgivningen, Forældre Fremmer Fællesskabet (inklusion), Greveprojekt (nydanske forældre), Kompetenceløft til skolebestyrelser, Drop Mob med Red Barnet

<Forrige - Næste>

(Gå til beretningens indholdsfortegnelse)

Senest opdateret den

24. maj 2017

af

lej

Læs også

05.11.18
Projekter
Skole og Forældres årsberetning 2018
07.11.16
Skolepolitik
Skole og Forældres årsberetning 2016