Organisationens indre linjer

Organisationens indre linjer

Skole og Forældres årsberetning 2017

Sof_logo

Hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsens vigtigste ansvarsområder er Skole og Forældres politik mellem landsmøderne og godkendelse af budget og regnskab. På sine fire møder i 2017, to dagsmøder og to internatmøder, har hovedbestyrelsen vedtaget politik for ”Indsatsen for ny ankomne udenlandske børn i folkeskolen” og politik for ”En stærk folkeskole”. Desuden er et forslag til forsøgsordning for selvejende skoler blevet behandlet og godkendt.

Derudover har hovedbestyrelsen i januar godkendt et oplæg til en Forældreklub, hvor forældre kan blive medlemmer og blive støttet til deres rolle som forældre til et skolebarn. Beslutningen gik på at påbegynde implementeringen i januar 2018, men i oktober besluttede hovedbestyrelsen at udskyde projektet, da budgettet for 2018 ikke havde luft nok i sig. I maj besluttede hovedbestyrelsen efter oplæg fra forretningsudvalget, at godkende forskellige tiltag til styrkelse af Skole og Forældres økonomi og handlekraft, fx at kursusvirksomheden og landsmødedriften skal være mere selvfinansierende. I oktober godkendtes et udkast til funding- og projektstrategi, med mål om at udvide Skole og Forældres projektportefølje.

Forretningsudvalg

Forretningsudvalget, som har til ansvar at følge sekretariatets drift, tage beslutninger mellem hovedbestyrelsesmøderne og forberede sager til hovedbestyrelsens godkendelse, har i 2017 blandt andet haft fokus på tiltag, der kan styrke Skole og Forældres økonomi og handlekraft. Forretningsudvalget har efter oplæg fra sekretariatschef arbejdet med, hvordan kursusdriften kan blive mere selvfinansierende, hvordan landsmøde og Viden- og Erfaringsseminarerne kan hvile økonomisk i sig selv samt hvordan der kan spares på især transportomkostninger i foreningen. Forretningsudvalget har også godkendt sekretariatschefens forslag om at ansætte en projektansvarlig på sekretariatet for at styrke Skole og Forældres indsatser og indtægter gennem projekter. Endelig har forretningsudvalget kvalificeret et nyt forretningskoncept omkring samarbejdsaftaler med kommunerne om kompetenceudvikling af skolebestyrelser. Alle forslag er efterfølgende blevet vedtaget.

Øvrige emner der landede på forretningsudvalget bord var løbende politisk sparring med formand og næstformand og strategi for arbejdsprogram 2017. Desuden deltog formand, næstformand, to menige medlemmer af forretningsudvalget og sekretariatschefen i Folkemødet på Bornholm i juni. I alt deltog de i paneler til ca. 15 debatarrangementer og blandt publikum til endnu flere.

Kursusudvalg

Udvalget nyvælges hver år efter landsmødet og er sammensat af seks repræsentanter fra henholdsvis forretningsudvalget, hovedbestyrelsen samt instruktørnetværket. Michael Dyrehave blev genvalgt som formand for kursusudvalget.
Udvalget har afholdt fem møder i 2017 og ved redaktionens afslutning, er der planlagt endnu et møde i år samt starten af januar 2018. Kursusudvalget har i år haft særligt fokus på udvikling af nye kurser, markedsføring og økonomi.

Kursusudvalgets ansvarsområder er: Kursusaktivitet; herunder udarbejde af materialer, uddannelse af nye instruktører, og instruktørsamlinger med erfaringsudveksling og faglig sparring. Desuden gennemførelse af ad hoc møder for instruktørerne i forbindelse opstart af nye projekter og kampagner. Endvidere står udvalget med ansvaret for og gennemførelse af de Regionale Viden- og Erfaringsseminarer samt for fredag aftens program på Landsmødet.

Instruktørnetværk

Instruktørnetværket er Skole og Forældres spydspidser og ambassadører, der gennem kurser formidler organisationens erfaringer og konkrete redskaber til opgaverne i skolebestyrelsen og for skolens forældre. Netværket består p.t. af 25 instruktører fordelt over hele landet. Instruktørerne rekrutteres blandt aktive skolebestyrelsesmedlemmer, der skal gennemføre et uddannelsesforløb, inden de evt. optages i netværket. I maj/juni måned gennemførtes et uddannelsesforløb som resulterede i fire nye instruktører i netværket. Kursusudvalget vurderer løbende behovet for nye instruktører til netværket.
Instruktørnetværket har været samlet to gange i perioden dels i januar med fokus på bl.a. evaluering på DropMob kampagnen, erfaringsudveksling samt input om Enneagrammer og dels i august, hvor fokus var rettet mod udvikling af nye kursusmaterialer og oplæg om den eksplorative dialog. Instruktørnetværket bidrog igen i år til gennemførelsen af de fem regionale Viden- og Erfaringsseminarer.
                            

Politikudvalg

Skole og Forældres politikudvalg forbereder politiske diskussioner til hovedbestyrelsesmøderne om aktuelle emner og politikudvalget udmønter efterfølgende diskussionerne i politikpapirer, der godkendes af hovedbestyrelsen.
I løbet af 2017 har politikudvalget udarbejdet en politik for rummelige fællesskaber og politik for ny ankomne udenlandske børn i folkeskolen ligesom en politik for en stærk folkeskole er på trapperne.

Ud over Skole og Forældres formand, der er født medlem af udvalget, består politikudvalget af to permanente udpegede hovedbestyrelsesmedlemmer og to ad-hoc medlemmer, der udskiftes hver gang et nyt emne behandles. I 2017 har Lars Nexø og Anders Høgsbro Madsen været formand for politikudvalget.

Netværk For Specialundervisning – NFS

På landsmødet i 2015 blev der nedsat en interessegruppe som arbejdede på at få nedsat et netværk for skolebestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer specialskoler - eller skoler med specialklasser.

Netværkets formål er at tilvejebringe og dele viden om specialundervisningsområdet med relevante medlemmer af Skole og Forældre samt kvalificere hovedbestyrelsens - og formandskabets indsigt og politiske drøftelser på specialundervisningsområdet.

Netværkets styregruppe mødes 4 gange årligt, samt afholder årsmøde for interesserede bestyrelsesmedlemmer. Det første årsmøde blev afholdt på Nyborg Heldagsskole i marts 2016. Her blev det efter en god debat vedtaget, at netværket skulle fokusere på udvikling af et mentorkoncept samt visitering.

Endvidere er der oprettet en gruppe på Facebook: "Netværk for Specialundervisning", som eventuelt interesserede, er velkomne til at deltage i. Gå til netværkets styregruppemedlemmer og kommissorium.

Lokalafdelinger

I et større antal kommuner mødes repræsentanter for skolebestyrelserne i mere eller mindre formelle netværk, der også kan rumme repræsentanter for ikke-medlems skoler. Typisk består disse netværk af skolebestyrelsesformænd, der koordinerer sager og indsatser, der har betydning for alle kommunens skoler.

Lokalafdeling København

Skole og Forældre har en lokalafdeling i Københavns Kommune - Skole og Forældre København. Lokalafdelingen afholder kurser for skolebestyrelsesmedlemmer, udgiver blade og nyhedsbreve, er i dialog med politikerne og har en tæt kontakt til forvaltningen. I efteråret 2017 har afdelingen blandt andet haft fokus på kommunalvalget og har i den forbindelse været medarrangør af to valgmøder. Afdelingen har en hjemmeside og en Facebook-side.


<     >

(Tilbage til indhold)

Senest opdateret den

4. oktober 2023

af

Læs også

06.11.18
Forældrerådgivningen
Skole og Forældres årsberetning 2018
05.11.18
Skole og Forældre i tal
Skole og Forældres årsberetning 2018