Online opslagsbog

Online opslagsbog

Opslagsbog om folkeskolen til selvbetjening målrettet forældre og medlemmer af en skolebestyrelse.

 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å 123 

 


Online opslagsbog for forældre og skolebestyrelsesmedlemmer på folkeskoler.

Er du skolebestyrelsesmedlem, så køb vores udgivelse Skolebestyrelsens Håndbog

09.04.19
Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.
28.03.17
BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”
27.03.17
Når eleverne kommer i udskolingen, skal de vælge valgfag
Se Elevernes timetal
Undervisning er at give andre viden, kunnen, indsigt og forståelse. For at være undervisning, skal den også være systematisk og planlagt.
Driften af folkeskolen er en kommunal opgave, og det er derfor kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for folkeskolen. Spørgsmål om etablering af forsøg er således et kommunalt anliggende. Beslutning...
Se Bygninger og udearealer
Den første uddannelse af en nyvalgt skolebestyrelse foregår ofte i kommunen og på den enkelte skole eller fælles for kommunens skoler.
For at kunne varetage undervisningen i 1.-10. klasse skal lærerne have gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen jf. folkeskolelovens § 28.
Når undervisningen foregår på tværs af to eller flere af skolens fag, er der tale om tværfaglig undervisning.
Ved tosprogede børn forstås børn, der har et andet modersmål end dansk, og som først ved kontakt med det omgivende samfund, eventuelt gennem skolens undervisning, lærer dansk.
Timeløse fag er populærbetegnelsen for de såkaldt obligatoriske emner i folkeskolen.
Skolebestyrelsen fører tilsyn med alle dele af skolens virksomhed, dog undtagen personale- og elevsager.
Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne, når de opholder sig på og ved skolen eller deltager i aktiviteter som skolen er medarrangør af.
Hvis en elev udebliver fra undervisningen skal forældrene personligt eller skriftligt give skolen besked om årsagen, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 2.
Sundhedskundskab indgår som et obligatorisk emne i løbet af skolegangen, jf. folkeskolelovens §7.
Den kommunale styrelsesvedtægt beskriver inden for den kommunale styrelseslovs rammer, hvorledes den enkelte kommune skal styres.
SSP-samarbejdet er betegnelsen for det forebyggende samarbejde, der finder sted mellem skolen, socialvæsenet og politiet.
Al undervisning i folkeskolen er gratis, og det gælder også undervisningsmidlerne. Som udgangspunkt må man derfor sige, at der ikke er noget behov for sponsorering.
Specialundervisning er for elever med særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, eller hvis elevens skolesituation i øvrigt giver anledning...
Specialpædagogisk bistand kan ydes til børn, der kræver særlig hensyntagen eller støtte.
Det er den overordnede regel i folkeskoleloven, at elever skal kunne undervises i normalklasserne, eksempelvis gennem undervisningsdifferentiering, holddannelse m.m.. Hvis dette ikke er muligt, skal...
Se Ungdommens Uddannelsesvejledning
Skolevejen er strækningen fra hjemmet til skolen.
Når et barn skal indmeldes i skolen, vil forældre altid ønske den allerbedste skole for deres barn.
Folkeskolen består af en 10-årig grundskole bestående af børnehaveklassen og 1.-9. klassetrin samt en 1-årig 10. klasse, jf. folkeskolelovens § 3. Kun grundskolen er obligatorisk.
Alle børn skal have en samlet og sammenhængende skolestart.
Der er frit skolevalg i Danmark. Derfor har forældre som udgangspunkt ret til at flytte deres barn til anden skole (jf. folkeskolelovens § 36).
Skolerejser er et supplement til den almindelige undervisning.
Ved mange skoler har man oprettet skolepatruljer (SP), der hjælper med til at sikre en tryg skolevej.
Skolens budget er udtryk for, hvorledes de forskellige opgaver i skolen bliver prioriteret.
Hver folkeskole skal have sin egen ledelse og dermed sin egen administration, jf. folkeskolelovens § 45.
I Danmark består skolemaden ofte af hjemmesmurte madpakker, og skolemaden er dermed et privat anliggende for den enkelte familie, i modsætning til England og Sverige hvor eleverne får et måltid mad...

Sider