Online opslagsbog

Online opslagsbog

Opslagsbog om folkeskolen til selvbetjening målrettet forældre og medlemmer af en skolebestyrelse.

 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å 123


Online opslagsbog for forældre og skolebestyrelsesmedlemmer på folkeskoler.

Er du skolebestyrelsesmedlem, så køb vores udgivelse Skolebestyrelsens Håndbog

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre
09.04.19
Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.
Små skoler er mere trygge, har tættere bånd til lokalområdet og giver bedre plads til alle. Store skoler har et stærkere fagligt miljø, giver børnene en større kontaktflade og koster mindre pr. elev...
Skoler kan komme ind i en selvforstærkende proces hvor en stigning i andelen af ressourcesvage elever følges op af en flugt af ressourcestærke elever. Den proces kan vendes med en bevidst indsats der...
Seksualundervisning er et af de såkaldt timeløse fag, og der er krav til den undervisning eleverne får, beskrevet i trinmål og fælles mål for sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.
Siden et OECD review af den danske folkeskole i 2004 efterlyste mere pædagogisk ledelse, er der sket en styrkelse af skolelederens rolle. En større accept af at skolelederen kan og skal blande sig i...
I de senere år har en del skoler valgt at profilere sig med en særlig vægt på et fagligt område, eksempelvis musik eller idræt, især i overbygningen.
Når der planlægges møder i skolesammenhæng, kan man hver gang indkalde alle med den mindste smule interesse i emnet.
Folkeskolelovens § 15, stk. 1 bestemmer at undervisningstiden skal tilrettelægges, så eleverne får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen.
At lære at læse er fundamentalt for alt andet, der foregår i skolen, og gode læsefærdigheder gør det nemmere at lykkes med alle andre fag.
Det er ikke alle der lærer bedst ved at sidde helt stille og lytte til læreren.
Leg
Frikvarteret bruges mange steder i stigende grad til aktiviteter der er stillestående.
Klassens kultur er afgørende for om der kan forekomme mobning i en klasse.
Klasseledelse er lærerens mest centrale opgave.
Folkeskolelovens § 25, stk. 1 bestemmer, at skolen deles i klasser efter antallet af elever. Det skal tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen
For alle elever gælder det, at det øger deres læring hvis hjemmet bakker om skolen. Den opbakning er imidlertid vanskelig for mange tosprogede familier, der ikke forstår skolens værdier og...
Forældre kan bidrage positivt til undervisningen.
Forældrenes indflydelse på deres børns skole er slået fast i folkeskoleloven.
Mange skoler har tradition for at lave arbejdsdage hvor forældrene møder op på skolen og bidrager håndfast til vedligeholdelsesopgaver, nyindretning af legepladsen m.m.
Forældrenes opbakning er vigtig for børnenes læring.
Læs mere om trivselsambassadører her
En skolebestyrelse arbejder ved blandt andet at vedtage principper.
Hver elev skal fra børnehaveklassen til og med 9. klassetrin have en elevplan til brug for løbende evaluering. Det fremgår af Folkeskolelovens § 13 b.
Skolebestyrelsen skal afgive en årlig beretning til skolens forældrekreds.
Hvordan skal vi være på vores skole? Det er måske skolebestyrelsens vigtigste opgave at finde de værdier, som hjemmene og skolen kan være fælles om.
Folkeskolen kan tilbyde voksne at deltage i folkeskolens undervisning på 8.-10. klassetrin, jf. folkeskolelovens § 3 stk. 8.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde forældre- og elevrepræsentanterne fast vederlag eller diæter for deltagelse i skolebestyrelsens møder, jf. folkeskolelovens § 43 stk. 4.
If. folkeskolelovens § 40, stk. 9 vælges forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen for en 4-årig periode i det år, der følger efter nyvalg til regionsrådet og kommunalbestyrelsen.
En efterskole er en koststole for unge mellem 14 og 18 år, der iht. lov om frie kostskoler tilbyder undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og...
Se: Efterskoler og ungdomsskole
Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver uddannelses- og erhvervsvejledning til elever i folkeskolen fra 6. klasse til 10. klasse. UU'erne opsøger desuden andre unge under 25 år, som ikke er i...
Alle børn, der opholder sig i Danmark, er omfattet af undervisningspligten

Sider