Online opslagsbog

Online opslagsbog

Opslagsbog om folkeskolen til selvbetjening målrettet forældre og medlemmer af en skolebestyrelse.

 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å 123 

 


Online opslagsbog for forældre og skolebestyrelsesmedlemmer på folkeskoler.

Er du skolebestyrelsesmedlem, så køb vores udgivelse Skolebestyrelsens Håndbog

09.04.19
Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.
28.03.17
BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”
27.03.17
Når eleverne kommer i udskolingen, skal de vælge valgfag
I henhold til folkeskolelovens § 14 b, stk. 1 skal undervisningstiden have et omfang af mindst 1110 klokketimer i 0.-3. klasse, 1320 klokketimer i 4.-6. klasse, og 1400 klokketimer i 7.-9. klasse....
Private skoler, kan give undervisning på 1.-10. klassetrin, forudsat, at denne står mål med undervisningen i folkeskolen.
Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, skal medvirke til, at barnet opfylder undervisningspligten, og må ikke lægge hindringer i vejen herfor, jf. folkeskolelovens...
For elever og forældre er forsikring et spørgsmål om økonomisk erstatning for skader, som børn pådrager sig, og dækning af risikoen for økonomisk ansvar for noget, som børn er skyld i i forhold til...
I folkeskolen anvendes 7-trins-karakterskalaen.
Skoleårets længde og dermed antallet af skoledage fastsættes af kommunalbestyrelsen (jf. folkeskolelovens § 40 stk. 2, nr. 5.)
I mere end 100 år har næsten al undervisning i folkeskolen været opdelt i fag.
Feature- eller emneuger er en eller to særlige uger i skoleåret, hvor et antal klasser hele ugen arbejder med et særligt emne eller inden for en på forhånd fastlagt emnekreds.
Ved evaluering forstås vurdering og bedømmelse i forhold til et mål, en standard eller en norm.
Ved hver folkeskole kan der oprettes et elevråd.
Eleverne har selv indflydelse på deres skole og undervisning.
If. folkeskolelovens § 14 b, stk. 1 skal undervisningstiden i folkeskolens klasser pr. skoleår udgøre mindst 1200 klokketimer i børnehaveklassen-3. klasse, 1320 klokketimer i 4.-6. klasse og 1400...
Fællesarrangementer
DSE er en organisation for og af elever.
Det følger af folkeskolelovens § 36, at der til hver skole hører et skoledistrikt. Dette kan være større eller mindre for skolens forskellige klassetrin.
Ved delegering forstås overdragelse af kompetence fra en overordnet til en underordnet myndighed.
Centeret er forum for dialog om og udvikling af et godt undervisningsmiljø i Danmark, og det fører tilsyn med elevers og studerendes undervisningsmiljø.
Danmarks Evalueringsinstitut blev i 1999 oprettet ved lov som en selvstændig institution under Undervisningsministeriet.
Undervisningsministeren fastsætter reglerne for formålet med undervisningen i alle fag og obligatoriske emner. Ministeriet angiver samtidig de Centrale Kundskabs- og Færdighedsområder for fagene -...
Børns Vilkår er en privat organisation, der arbejder for børns vilkår i Danmark.
Børnerådet er et statsligt råd, der skal sikre børns rettigheder.
En børnehaveklasseleder varetager undervisningen af børnehaveklassen.
Et barns undervisningspligt begynder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og børnehaveklassen - eller 0. klasse, som den kaldes på de fleste skoler - er således en del af den...
Skolens bygninger og udearealer er sædvanligvis kommunal offentlig ejendom og er underlagt de samme regler og restriktioner som ethvert andet byggeri. Der er intet til hinder for, at en skole kan...
Er en forkortelse af Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund
Hvornår må man have bisidder med til en samtale på skolen?
I henhold til Grundloven og Folkeskoleloven er folkeskolens undervisning gratis, jf. folkeskolelovens § 2. Dette gælder ligeledes for nødvendige undervisningsmidler, jf. folkeskolelovens § 19.
Et godt arbejdsmiljø på skolen er vigtigt for både børn og voksne.
Med arbejdsformer menes de måder, som eleverne arbejder på, eksempelvis at bruge deres sanser, at læse, at skrive, at stille spørgsmål og at fortælle, hvad man har lært.
Skolen deles i klasser, og den endelige klassedeling skal være på plads senest ved udgangen af børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 25 stk. 2.

Sider