Online opslagsbog

Online opslagsbog

Opslagsbog om folkeskolen til selvbetjening målrettet forældre og medlemmer af en skolebestyrelse.

 


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å 123 

 


Online opslagsbog for forældre og skolebestyrelsesmedlemmer på folkeskoler.

Er du skolebestyrelsesmedlem, så køb vores udgivelse Skolebestyrelsens Håndbog

09.04.19
Forberedende Grunduddannelse (FGU) afløser (fra 1. august 2019) blandt andet de såkaldte produktionsskoler.
28.03.17
BYOD betyder ”Bring Your Own Device” eller på dansk: ”Tag dit eget it-udstyr med”
27.03.17
Når eleverne kommer i udskolingen, skal de vælge valgfag
I Folkeskoleloven stilles der krav om, at skolerne tilpasser undervisningen til lokale ønsker og behov, men også planlægger og koordinerer af hensyn elevernes forskellige forudsætninger....
Lærerens opgave er primært at undervise eleverne i de forskellige fag og give alle elever den bedst mulige faglige uddannelse, men det er i høj grad også lærerens opgave at udvikle og opdrage...
En lærer er en person, der er ansat i en lærerstilling.
Folkeskolelovens § 3, stk. 4 forpligter skolerne til at åbne sig mod lokalsamfundet, og til at indgå i samarbejder eller partnerskaber med lokalsamfundets kultur,- og idrætsorganisationer, med...
Der findes endnu ikke faste regler for, hvordan lokalerne på en skole skal være indrettede. Der findes derimod i arbejdsmiljølovgivningen regler for hvordan lokaler og inventar skal være der, hvor...
Se Hjemmearbejde og lektier
Se Fællesarrangementer
For at tydeliggøre det kommunale ansvar for folkeskolen skal den enkelte kommunalbestyrelse udarbejde en kvalitetsrapport hvert andet år, som skal indeholde en status for kommunens skolevæsen.
De fleste skoler har kontaktforældre, hvor de enkelte kontaktforældre repræsenterer deres respektive klasser. Oftest er der valgt 2-5 forældre fra hver klasse. Kontaktforældrene kan både have opgaver...
Folkeskolen og Folkekirken samarbejder om at koordinere forberedelsen til kirkelig konfirmation for de elever, der ønsker dette.
Alle kommuner styres af en kommunalbestyrelse, der vælges hvert fjerde år. Regler om kommunalbestyrelsen findes i lov om kommunernes styrelse.
Klasselærerens fag tillægges ekstra timer til løsning af særlige opgaver i forhold til klassen (jf. Folkeskolelovens § 18 stk. 5.). Denne tid betegnes ”Klassens tid”.
En skoleklasse er en elevgruppe, der undervises sammen det meste af undervisningstiden. På større skoler omfatter en klasse elever fra samme årgang. På små skoler kan der dannes klasser på tværs af...
Med folkeskolereformen fra 2014 blev kravet i lovgivningen om, at der til hver klasse knyttes en klasselærer, som tillægges ekstra undervisningstid til varetagelse af denne opgave, afskaffet.
Klassekvotienten er gennemsnittet af elever i et antal klasser. En skole med tre 7. klasser med henholdsvis 23, 25 og 26 elever har eksempelvis en klassekvotient på 24,7.
I folkeskolelovens § 51 finder man klagemulighederne beskrevet.
I den danske folkeskole skal der kun gives karakterer på 8.-10. klassetrin.
It er ikke et selvstændigt fag i folkeskolen. Til gengæld er det et fokusområde i folkeskolen, fordi det er et politisk mål, at it skal have en særlig plads i uddannelsessystemet, og at it skal...
Børn, der starter i folkeskolen, skal indskrives inden skolestart.
Indskoling er betegnelsen for de yngste klasser i skolen, dvs. børnehaveklasse, 1.-, 2.- og som regel også 3. klasse.
Et hold er en gruppe elever inden for samme klasse eller dannet på tværs af klasser og klassetrin.
I Danmark har vi undervisningspligt – ikke skolepligt. Dette betyder, at forældre kan vælge at undervise deres barn hjemme. I folkeskolelovens § 33 stk. 2. kaldes dette hjemmeundervisning.
Der er sagt både for og imod hjemmearbejde og lektier.
Forsøg med helhedsskolen har foregået i en del kommuner siden slutningen af 1990erne. De har typisk gået ud på at sammensmelte børnehaveklassen, 1. og 2. klasse med aktiviteterne i SFO'en, således at...
Målsætninger og handleplaner er et fint redskab til at skabe en positiv skoleudvikling.
Fålærerprincippet betyder, at undervisningen i den enkelte klasse fra de første skoleår og op til mellemtrinnet varetages af fra 2 til 4 lærere, der tilsammen dækker de ca. 8 skolefag.
Skole, som afgiver alle sine elever efter 5., 6. eller 7. klasse til en overbygningsskole.
Ved fællesarrangementer forstås morgensamlinger, juleafslutninger, teaterforestillinger, første og sidste skoledag, idrætsdage mv. Det er også arrangementer, der strækker sig ud over skoledagen, som...
Forum, som kan rådgive kommunalbestyrelsen om forhold, der vedrører kommunens skolevæsen.
Folkeskolelovens § 3, stk. 4 bestemmer, at alle skoler skal indgå i et samarbejde eller partnerskab med lokalsamfundets kultur,- folkeoplysnings,- idræts og foreningsliv og med de kommunale...

Sider